09 Apr 2021

สำนักงานอธิการบดี มรส. นำทีมบุคลากรจัดการความรู้ เพิ่มศักยภาพเต็มใจบริการ สร้างงานคุณภาพ

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้สำนักงานอธิการบดี ภายใต้หัวข้อ “การบริการอย่างมืออาชีพ” เพื่อสร้างความเข้าใจและให้แนวทางในการจัดการองค์ความรู้ของสำนักงานอธิการบดี รวบรวมองค์ความรู้มาพัฒนาให้เป็นระบบและ เป็นแนวปฏิบัติที่ดี สามารถนำมาประยุกต์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายศักดา ศิริพันธ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี มรส. เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากนายอรุณ หนูขาว ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกอง

บริการวิชาการ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ห้องราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงาน

อธิการบดี

นายศักดา ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวว่า สำนักงานอธิการบดั มีปรัชญาที่ว่า “เต็มใจบริการ สร้างงานมืออาชีพ” เป็นหน่วยงานหลักด้านการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และเพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานเป็นไปตามปรัชญา ตลอดการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้จัดให้มีการจัดการความรู้แก่บุคลากรในองค์กร ได้สร้างความรู้ความเข้าใจ การดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน สามารถพัฒนาตนเอง นำไปประยุต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานย่อยภายใต้การกำกับของสำนักงานอธิการบดี ได้แก่ กองกลาง กองคลัง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษากองการเจ้าหน้าที่ โครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการ โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย และโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ร่วมกันถอดบทเรียนนำไปสู่การตอบตัวชี้วัดตามมาตรฐานของงานประกันคุณภาพระดับ

มหาวิทยาลัยต่อไป

กนกรัตน์ ศรียาภัย /ข่าว

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร /ภาพ

#เพราะเราคือทีมงานที่ดีที่สุดด้านข่าวสาร

#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี