22 Apr 2021

นศ. มรส. คว้า 4 รางวัล งานวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ กด Like ผลงานเป็นที่ยอมรับหวังสู่ตลาดแรงงาน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขับเคลื่อนการส่งนักศึกษาร่วมงานสหกิจศึกษาสัมพันธ์ เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 12 ทั้งรูปแบบออนไลน์ และกิจกรรมการประกวด คว้า 4 รางวัล นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษา ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ประเภทที่ปรึกษาการทำงานในสถานประกอบการดีเด่น ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564
.
ผศ.ศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า สหกิจศึกษา คือ การศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต อย่างเป็นระบบก่อนสำเร็จการศึกษา เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนการสอนกับการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยนักศึกษามีการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งองค์กรผู้ใช้บัณฑิตจะเข้ามาร่วมจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ ให้ความร่วมมือแบบเต็มเวลา ทั้งนี้ นักศึกษาจะเป็นเสมือนเจ้าหน้าที่หรือพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราวในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต (มิใช่นักศึกษาฝึกงาน) เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการในการทำงานจริง เป็นช่วยเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ที่ดีให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาเพื่อการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามที่ตลาดแรงงานต้องการ
.
สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มรส. ที่เข้าร่วมงานและได้รับรางวัล ประกอบด้วยประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำวิจัยเรื่อง การศึกษาพื้นที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โดย นายธีรพงศ์ ทับแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการภัยพิบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี ผศ.กานต์ธิดา บุญมา เป็นที่ปรึกษา ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษา ทำวิจัยเรื่อง การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์ชนิดอัลคาไลน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โดย นายพีรพงษ์ พรหมเจริญ และนายภานุสรณ์ เอี่ยมจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี ผศ.ดร.ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล และดร.อรณิช เผือกคง เป็นที่ปรึกษา ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ทำวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ฐานกิจกรรมต้นทุนการดำเนินงานการรับ จัดเก็บและงานส่งมอบ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โดย นางสาวกนกกาญจน์ แย้มเขียว และนางสาวทัศนีย์ บิลรงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มี อาจารย์ลภัสรดา เนียมนุช เป็นที่ปรึกษา ประเภทที่ปรึกษาการทำงานในสถานประกอบการดีเด่น ประจำปี 2563 รางวัลชนะเลิศ โดย นายศักดิ์อรุณ แก้วเถื่อน ตำแหน่ง Resorts Manager and Sales Marketing สถานประกอบการ First Bungalow Beach Resort วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว โดยมีอาจารย์ ดร.ณภัทร นาคสวัสดิ์ รองคณบดีศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและพันธกิจสัมพันธ์ เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำข้อมูลครั้งนี้
.
กนกรัตน์ ศรียาภัย /ข่าว
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร รายงาน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน /ภาพ
#เพราะเราคือทีมที่ดีที่สุดด้านข่าวสาร
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี