13 Mar 2021

นิติศาสตร์ มรส.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.ยะลา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรนิติศาสตร์

วันที่(13 มีนาคม 2564 )ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับอาจารย์ฐานนท์ มณีนิล (ประธานหลักสูตรนิติศาสตร์) อาจารย์พล บุษษะ พร้อมด้วยนักศึกษา หลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประมวลเกมส์ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณทิต พร้อมพูดคุยตกลงความร่วมมือในทางวิชาการระหว่างหลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี และผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้นำเยี่ยมชมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของคณะนิติศาสตร์ เช่น ห้องปฎิบัติการศาลจำลอง ห้องสืบค้นและสารสนเทศ และห้องฝึกทักษะทางกฎหมายภาคปฏิบัติ
:
นิติศาสตร์ มรส. ภาพ/ข่าว
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ รายงาน
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี