14 Mar 2021

มรส. ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พื้นที่ทุ่งใสไช พร้อมร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งใสไช อ.ไชยา จ.สฎ. สู่การเป็นพื้นที่นวัตกรรมเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน

วันนี้ (14 มีนาคม 2564)ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พื้นที่ทุ่งใสไช ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผศ.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม และผศ.ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระและเปิดอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พื้นที่ทุ่งใสไช โดยมีนายนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด อีกทั้งยังประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งใสไช ท้องที่ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่านี้ เนื้อที่ 3,296 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา เพื่อดำเนินการพัฒนาสู่การเป็นพื้นที่นวัตกรรมเพื่อสังคมอย่างยังยืนในรูปแบบ “วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง” โดยมุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ถ่ายทอดสู่ภาคการผลิต ภาคประชาน และองค์กรภาครัฐ
:
นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ ข่าว/ภาพ
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี