20 ธ.ค. 2021

มรภ.สุราษฎร์ธานี เริ่ม Kick Off ต่อผู้ประกอบการเพิ่มศักยภาพสร้างกระบวนการทำงานรูปแบบภาคีเครือข่ายชุมชน หวังสร้างกลไกธุรกิจผนวกความรู้สู่นวัตกรรมที่เพิ่มมูลค่าแก่ชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Kick Off พัฒนากิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชนภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง แก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กลไกการบริหารจัดการที่ดีของภาคธุรกิจผนวกกับองค์ความรู้และนวัตกรรมสังคม หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกันจากทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการสำคัญยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ประเด็นพลังทางสังคม ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม “โครงการการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน” โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ ห้องราชพฤกษ์ 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี
.
ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีนโยบายในการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่แต่บางกรณีมีข้อจำกัดในการดำเนินงานตามกระบวนการของรัฐ จึงทำให้เกิดอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนให้มีความต่อเนื่อง ดังนั้น จึงก่อให้เกิดความร่วมมือจากการทำงานจาก 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะภาคเอกชนซึ่งมีประสบการณ์เชิงพานิชที่หลากหลายและครอบคลุมทุกมิติ สามารถบูรณาการกับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสู่สังคมและเกิดประโยชน์สูงสุด ดำเนินงานให้เป็นไปในแนวทางการพัฒนากิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยมุ่งหวังให้เกิดกลไกและระบบสนับสนุนในการบริหารจัดการเครือข่ายผ่านกระบวนการระดมสมองจากทั้ง 3 ภาคส่วนให้มีการเชื่อมโยงกับนโยบายและการบริหารจัดการรูปแบบเครือข่ายภาคี ตั้งแต่ระดับ ชุมชนท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด
.
สำหรับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ประเด็นพลังทางสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ใช้ “โครงการการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน” เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างพลังทางสังคมเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญที่เป็นกลไกช่วยให้การดำเนินการ ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม การดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประซาสังคม ชุมชนท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อน สนับสนุนการรวมตัวของประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมแก้ไข ปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการระดับพื้นที่บนฐานองค์ความรู้และความเข้าใจในบริบทและสภาพปัญหาในเชิงลึกที่แท้จริง โดยการดำเนินโครงการในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดพื้นที่เป้าหมาย 3 จังหวัด 15 ตำบล เพื่อเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการพัฒนา ——————————
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
กนกรัตน์ ศรียาภัย / ข่าว
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร / ถ่ายภาพ
เทพรวี ทวีเฉลิมดิษฐ์ /ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์