แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างเอกสารประกวดราคาและร่างประกาศงานจ้างปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ชุมชนตามรอยท่านพุทธทาสภิกขุ
Thursday, 12 December 2013 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ