กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเต็มเกี่ยวกับข้อมูลงานวินัยและนิติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ที่http://legal.sru.ac.th/