ข้อมูลการติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

(Suratthani Rajabhat University)

272 ถ. สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

โทรศัพท์ : 077 913333 โทรสาร : 077 913348

อีเมล์ : saraban@sru.ac.th

สายตรงอธิการบดี

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี