มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาลและพร้อมที่จะมุ่งมั่นในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมต่อหน่วยงาน ต่อสาธารณชน พร้อมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการดำเนินการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะดำเนินงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมหาวิทยาลัยทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความโปร่งใส 2) ด้านความพร้อมรับผิด 3) ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) ด้านวัฒนธรรมและคุณธรรมในองค์กร 5) ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน และ 6) ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน
  2. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
  3. สร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น รู้จักแบ่งแยกประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้เกิดจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รวมถึงมีการถ่วงดุลตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยตระหนักถึงผลความเสียหายจากภัยของการทุจริตคอรัปชั่นที่ส่งผลต่อมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ และก่อให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นอย่างยั่งยืน
  4. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามจุดมุ่งหมาย ยึดมั่นในผลประโยชน์ของส่วนรวมและความถูกต้องเป็นธรรมเป็นที่ตั้ง
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ท้องถิ่น สังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชนว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และยึดมั่นในเจตนารมณ์ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืนสืบไป ตามค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย ที่ว่า “สร้างปัญญา ศรัทธาความดี”

สื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

13 ธันวาคม 2562
12 มิถุนายน 2562
23 พฤศจิกายน 2561

ประมวลกิจกรรม

1. อธิการบดีร่วมกับผู้บริหารในการประกาศเจตจำนงสุจริตต่อบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2. อธิการบดีและผู้บริหารเข้าร่วมโครงการวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวติด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้นำโครงการ ณ โรงแรมบรรจงบุรี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562

3. ประกาศเจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทรง นุ่มนวล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี

มรส. ในพื้นที่สื่อ