แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างเอกสารการประกวดราคาและร่างประกาศงานจ้างก่สอร้างอาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 หลัง
Friday, 03 January 2014 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ