แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ยกเลิกประกาศเปิดซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจร้านเข้าเอกสารและงานพิมพ์ในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Monday, 31 August 2015 เขียนโดย :   Teerawat Kitngam

     ด้วยสำนักนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี ดำเนินการให้การเปิดซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจเพื่อประกอบธุรกิจร้านถ่ายเอกสารและงานพิมพ์ ในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานีนั้น

     สำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอยกเลิกการเปิดซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจเพื่อประกอบธุรกิจร้านถ่ายเอกสารและงานพิมพ์ ในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี ของสำนักจัดการทรัพย์สิน เนื่อจากมีการปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์ในอาคารเฉลิมพระเกี่ยรติ 84 พรรษา เพื่อเป็นลานเอนกประสงค์ให้นักศึกษาใช้ประกอบการดำเนินกิจกรรมวิชาการและสันทนาการต่อไป