แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศ การเช่าพื้นที่ร้านค้าภายในอาคารเรียนรวมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (คณะวิทยาศาสตร์ฯ)
Wednesday, 03 August 2016 เขียนโดย :   Peerapat Prompan

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสำนักจัดการทรัพย์สิน มีความประสงค์ที่จะให้เช่าร้านค้าพื้นที่ภายในอาคารเรียนรวมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เพื่อประกอบธุรกิจประเภท อาหารกล่องสำเร็จรูปพร้อมเสริฟ เครื่องดื่ม ร้านกาแฟ ร้านอาหารว่าง และร้านถ่ายเอกสาร ฯลฯ โดยมีร้านค้าพื้นที่จำนวน 5 ร้าน 5 และกำหนดให้ประกอบธุรกิจ ดังนี้


ข่าวอื่นในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบันทึกเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บันทึกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารคู่มือเตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และแบบประเมินผลนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศอาคารสุนทรียศาสตร์และสำนักงานคณบดี