แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้นั่งฟังบรรยาย (Auditorium) พร้อมการติดตั้ง ณ ห้องบรรยาย อาคารเรียนรวมและสำนักหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จำนวน ๑,๒๕๐ ตัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๑๐/๒๕๕๔
Saturday, 26 November 2011 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ