แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) จังหวัดระนอง งวด 4 เพิ่มเติม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Wednesday, 07 February 2018 เขียนโดย :   งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น