แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารที่พักบุคลากร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๓/๒๕๕๕
Monday, 21 May 2012 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ