แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ครงการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
Monday, 22 July 2019 เขียนโดย :   Teerawat Kitngam


ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดโครงการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) และตามนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งนักศึกษาชั้น ปีที่ 4/2562 ของทุกคณะมีจำนวนประมาณ 3,300 คน และได้กำหนดจัดโครงการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 30 กรกฏาคม – 9 สิงหาคม 2562 นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชาในสังกัดคณะทราบ เพื่อให้นักศึกษาเตรียมตัวในการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ โดยมีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าวมาพร้อมนี้ 1. ผู้เข้าสอบจะได้รับรหัสการสอบออนไลน์ User และ Password ในวันที่เข้าสอบ
2. ระดับการเริ่มต้นการทดสอบ ให้ผู้เข้าสอบเริ่มต้นที่ระดับ Lower level
3. ลักษณะข้อสอบจะมีทั้งการฟัง การอ่าน และไวยากรณ์ โดยให้เลือกคำตอบ และเติมคำ ที่ถูกต้องที่สุด
4. การสอบใช้เวลาประมาณ 60 นาที 5. จำนวนข้อสอบมีประมาณ 40 – 45 ข้อ (ขึ้นอยู่กับทักษะของผู้เข้าสอบ)
6. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เมื่อทำข้อสอบออนไลน์เสร็จ สามารถทราบผลได้ทันที และนักศึกษาสามารถนำ User ที่ได้รับ กลับไป Print ผลสอบด้วยตนเองเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้
7. ลักษณะของผลการทดสอบ มี 3 ระดับ
– 7.1 ระดับผู้ใช้ภาษาเบื้องต้น A1 – A2
– 7.2 ระดับผู้ใช้ภาษาเอกเทศ B1 – B2
– 7.3 ระดับผู้ใช้ภาษาระดับความสามารถขั้นสูง C1 – C2 *
8. นักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบต้องมีอีเมล์ บัตรประจำตัวนักศึกษา เพื่อกรอกข้อมูลและนักศึกษาทุกคนต้องนำชุดหูฟัง (หูฟังมือถือ/หูฟังแบบอื่น) มาใช้ในทดสอบด้วย
9. นักศึกษาต้องมีผลคะแนนการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ CEFR ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดในระดับผลคะแนน A2 จึงมีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอจบการศึกษา หากสอบไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว นักศึกษาสามารถติดต่อเพื่อขอทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอีกครั้งกับทางศูนย์ภาษาในครั้งต่อไป

เข้าสู่หน้า OXFORD เพื่อสอบออนไลน์

ตารางการสอบออนไลน์ปี4/2562แบ่งตามคณะ

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   ประกาศ การทำกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะนักศึกษาที่แจ้งความจำนงไว้)
   ประกาศ แจ้งแนวทางปฏิบัติบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 ที่ประสงค์จะนำผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ
   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาโครงการ SRU Rajabhat Camping 2021 http://admission.sru.ac.th/tcas64/
   ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
   สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ