แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
กิจกรรม การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai Mooc) ประจำปี 2562
Wednesday, 21 August 2019 เขียนโดย :   Teerawat Kitngam

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน เปิดให้เรียนออนไลน์ฟรีผ่านห้องเรียนออนไลน์ Thaimooc.org (การเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาคนไทยก้าวทันโลกที่ไม่หยุดนิ่ง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับโครงการ Thai MOOC "ตัวช่วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต" เป็นโครงการการเรียนรู้ออนไลน์รูปโฉมใหม่ เรียนผ่านระบบ MOOC (Massive Open Online Course) สนับสนุนการเรียนรู้คนไทย เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้พัฒนาหลักสูตรนำร่องให้กับนักศึกษาและชุมชน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาด้วยตนเองตามที่ตนเองต้องการด้วย SMART COURSES จำนวน 3 หลักสูตรในปี  2562 ได้แก่


  • SRU002 การจัดการสารสนเทศสำนักงาน (Office Information Management)
  • SRU003 ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาลพื้นฐาน (English for Fundamental Nursing) (รอประกาศเข้าเรียน)
  • SRU004 การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชันเพื่อการศึกษา (Design of Multimedia Courseware and Animation for Education) (รอประกาศเข้าเรียน)


รายละเอียดเพิ่มเติม http://arit.sru.ac.th/news-activities/arit-news/1015-sru-mooc-course.htmlข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   ประกาศ การทำกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะนักศึกษาที่แจ้งความจำนงไว้)
   ประกาศ แจ้งแนวทางปฏิบัติบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 ที่ประสงค์จะนำผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ
   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาโครงการ SRU Rajabhat Camping 2021 http://admission.sru.ac.th/tcas64/
   ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
   สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ