แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศการแก้กิจกรรมฐาน 3 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 59
Tuesday, 03 December 2019 เขียนโดย :   Teerawat Kitngam

ประกาศการแก้กิจกรรมฐาน 3 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 59 และรหัส 61 เทียบเข้า


1. สามารถส่งหลักฐานการเรียนออนไลน์ (Thai MOOC) เพื่อขอรับการผ่านกิจกรรมฐาน 3 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ได้ในกรณีนักศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เลือกเรียน ก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น 
2. กรณีที่ ข้อที่ 1 ไม่ทัน ให้ลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ >>คลิกลงทะเบียนออนไลน์<<

  • กำหนดระยะเวลาการรับสมัคร วันที่ 1 – 20 ธันวาคม 2562
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมและการทำกิจกรรม วันที่ 24 ธันวาคม 2562

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   ประกาศ การทำกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะนักศึกษาที่แจ้งความจำนงไว้)
   ประกาศ แจ้งแนวทางปฏิบัติบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 ที่ประสงค์จะนำผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ
   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาโครงการ SRU Rajabhat Camping 2021 http://admission.sru.ac.th/tcas64/
   ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
   สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ