แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศการร่วมกิจกรรมฐาน 3 (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Tuesday, 24 December 2019 เขียนโดย :   Teerawat Kitngam

ตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ได้ลงประกาศการแก้กิจกรรมฐาน 3 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 59 และรหัส 61 เทียบเข้า  โดยกำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างวันที่ 1 – 20 ธันวาคม 2562 ซึ่งบัดนี้ครบกำหนดการรับสมัครแล้ว นั้น
ทั้งนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม (รายชื่อตามเอกสารแนบ) และรายละเอียดการทำกิจกรรม (ขอให้นักศึกษา ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด) ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1  กิจกรรมสอบวัดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  (คลิกตรวจสอบรายชื่อ)

 • เป็นระบบสอบออนไลน์ (นักศึกษาสามารถสอบได้ที่ไหนก็ได้ที่มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต)
 • กำหนดสอบวันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 13.00-14.30 น. (เท่านั้น)
 • ข้อสอบจำนวน 100 ข้อ ผ่านร้อยละ 75
 • ลิงค์ระบบสอบและคู่มือการใช้งานระบบสอบ จะจัดส่งให้แก่นักศึกษาทาง email ที่นักศึกษาแจ้งไว้ ภายในวันที่ 6/1/63
 • กรณีสอบผ่าน ศูนย์คอมพิวเตอร์จะเพิ่มกิจกรรมให้ภายใน 3 วันทำการ โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบกิจกรรมฐานและหากไม่พบการเพิ่มกิจกรรมให้ติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์ภายใน 7 วันทำการ
 • กรณีสอบไม่ผ่าน ให้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม ในขั้นตอนที่ 2 (สำหรับผู้ที่ขาดกิจกรรม 1 ครั้ง)

ขั้นตอนที่ 2  กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 (กรณีขาดกิจกรรม 2 ครั้ง และผู้ที่ขาดกิจกรรม 1 ครั้งแต่สอบไม่ผ่านในขั้นตอนที่ 1)  (คลิกตรวจสอบรายชื่อ)

 • กำหนดอบรมวันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. (เท่านั้น)
 • สถานที่ ณ ห้องบานบุรี  ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
 • ศูนย์คอมพิวเตอร์จะเพิ่มกิจกรรมให้ภายใน 3 วันทำการ ภายหลังจัดอบรมเสร็จสิ้น โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบกิจกรรมฐานและหากไม่พบการเพิ่มกิจกรรมให้ติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์ภายใน 7 วันทำการ

ขั้นตอนที่ 3  กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 (กรณีขาดกิจกรรม 3 ครั้ง)  (รอประกาศรายชื่อ)

 • เลื่อนจากวันที่ 12 มกราคม 2563 ออกไปก่อน หากได้วันแล้วจะแจ้งผ่านอีเมลอีกครั้ง
 • สถานที่ ณ ห้องบานบุรี  ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
 • ศูนย์คอมพิวเตอร์จะเพิ่มกิจกรรมให้ภายใน 3 วันทำการ ภายหลังจัดอบรมเสร็จสิ้น โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบกิจกรรมฐานและหากไม่พบการเพิ่มกิจกรรมให้ติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์ภายใน 7 วันทำการ


ทั้งนี้ ขอความร่วมมือนักศึกษาปฏิบัติตามคำแนะนำ และเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์กำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งกำหนดการจัดกิจกรรมฐาน 3 จะจัดในครั้งถัดไปในภาคเรียนที่ 1/2563 (ประมาณพฤษภาคม 2563)


ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   ประกาศ การทำกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะนักศึกษาที่แจ้งความจำนงไว้)
   ประกาศ แจ้งแนวทางปฏิบัติบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 ที่ประสงค์จะนำผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ
   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาโครงการ SRU Rajabhat Camping 2021 http://admission.sru.ac.th/tcas64/
   ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
   สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ