คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา มีจำนวน 806 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  23 พ.ย. 2559แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เรื่องขยายเวลาการเข้าใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ (SPEEXX)Peerapat Prompan
  17 พ.ย. 2559ประกาศหอสมุดกลาง ปิดให้บริการ Peerapat Prompan
  14 พ.ย. 2559ขอให้ตัวแทนนักศึกษา รับใบบันทึกการเข้าร่วมฐานกิจกรรมภาษา (Serial Key) “โครงการพัฒนาภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรี”Peerapat Prompan
  11 พ.ย. 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดการทำสัญญากู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙กองพัฒนานักศึกษา
  8 พ.ย. 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษา "มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐กองพัฒนานักศึกษา
  4 พ.ย. 2559ประกาศจากฝ่ายสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อรับเงินค่าอุบัติเหตุ รอบที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไปกองพัฒนานักศึกษา
  4 พ.ย. 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อนักศึกษาผู้บัทึกข้อมูลในการขอกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผิดพลาด และไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ครั้งที่ ๑กองพัฒนานักศึกษา
  2 พ.ย. 2559ประกาศข่าวสารจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีการศึกษาที่ 1/2559สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  26 ต.ค. 2559ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  23 ต.ค. 2559การใช้งานบทเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ (Speexx) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559Peerapat Prompan
  20 ต.ค. 2559ประกาศจากฝ่ายสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อรับเงินค่าอุบัติเหตุ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกองพัฒนานักศึกษา
  18 ต.ค. 2559ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร ประจำปีการศึกษา 2559กองพัฒนานักศึกษา
  14 ต.ค. 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้รายใหม่ที่ประสงค์กู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙กองพัฒนานักศึกษา
  14 ต.ค. 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้รายเก่าที่ย้ายสถานศึกษาและนักศึกษาผู้กู้รายเก่าที่กู้ยืมเงินกองทุนไม่ต่อเนื่องที่ประสงค์กู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙กองพัฒนานักศึกษา
  14 ต.ค. 2559ประกาศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าทำแบบทดสอบวัดระดับ placement test Peerapat Prompan
  8 ต.ค. 2559ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ตัวแทนหัวหน้าห้อง นักศึกษา ภาคกศ.บท. รุ่น 19 มารับบัตรนักศึกษา ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไปสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  7 ต.ค. 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การจัดทำประกันอุบัติเหตุ ชั้นปีที่ ๒-๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙กองพัฒนานักศึกษา
  4 ต.ค. 2559ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  4 ต.ค. 2559ประกาศ ย้ายห้องเรียนชั่วคราว เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการซ่อมแซมห้องเรียน จำนวน 4 ห้อง จึงขอให้อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา ที่ทำการเรียนการสอนห้องเรียนที่ซ่อมแซม ย้ายห้องเรียนเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 – 14 ตุลาคม 2559 ตามรายละเอียดดังนี้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  30 ก.ย. 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙กองพัฒนานักศึกษา
  29 ก.ย. 2559ประกาศเรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียน ของนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 1/2559สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  29 ก.ย. 2559ประกาศ บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 25 ก.ย. 59 สามารถติดต่อขอรับ ใบปริญญาบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 ม.ค. 60 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเก็บรักษา จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 500 บาท ในวันที่ 3 ม.ค. 60 เป็นต้นไปสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  13 ก.ย. 2559มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  13 ก.ย. 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การประชุมหัวหน้าเครือข่ายนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙กองพัฒนานักศึกษา
  5 ก.ย. 2559ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดนักร้องและวงดนตรี SRU MUSIC AWARD 2016 ตั้งแต่บัดนี้ - 16 กันยายน 2559 ณ กองพัฒนานักศึกษากองพัฒนานักศึกษา
  31 ส.ค. 2559ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน มกราคม - สิงหาคม ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  19 ส.ค. 2559ประกาศรายชื่อนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ในการรับการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา Exit ExamPeerapat Prompan
  11 ส.ค. 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อนักศึกษาผู้บันทึกข้อมูลในการขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผิดพลาด และไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ครั้งที่ ๕กองพัฒนานักศึกษา
  9 ส.ค. 2559รายชื่อนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บท. ศูนย์สุราษฎร์ธานี และ ศูนย์เกาะสมุย ประจำปีการศึกษา 2559สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  9 ส.ค. 2559ระเบียบการเก็บค่าธรรมเนียม นักศึกษา ภาค กศ.บท. ( เสาร์ - อาทิตย์ ) ประจำปีการศึกษา 2559สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กำลังแสดงหน้าที่ 10 จากทั้งหมด 27 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   หน้าถัดไป>>