คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา มีจำนวน 789 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  7 ส.ค. 2558การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ที่ไม่ได้ย้ายสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘กองพัฒนานักศึกษา
  6 ส.ค. 2558ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องแจ้งปิดรายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาดังกล่าว ดำเนินการเพิ่มรายวิชาใหม่ ภายใน วันที่ 7 สิงหาคม 2558สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  5 ส.ค. 2558ประกาศให้นักศึกษาใหม่ รหัส 58 ทุกคน เข้าประเมินประสิทธิภาพกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2558 เข้าประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 5-20 ส.ค. 2558 นี้เท่านั้นสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  4 ส.ค. 2558การลงทะเบียน SRU PASSPORT สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558Peerapat Prompan
  29 ก.ค. 2558ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน กรกฏาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  28 ก.ค. 2558ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นักศึกษาภาค กศ.บท. (เรียน เสาร์ - อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2558สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  23 ก.ค. 2558รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 วันที่ 26 กันยายน 2558 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  23 ก.ค. 2558ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคกศ.บท. ทุกศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 1/2558 คลิกดูรายละเอียดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  10 ก.ค. 2558ประกาศ โครงการ “พัฒนาภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรี” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1Teerawat Kitngam
  7 ก.ค. 2558ประกาศจากองพัฒนานักศึกษาให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ดาวน์โหลดคู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558กองพัฒนานักศึกษา
  3 ก.ค. 2558ประกาศให้นักศึกษาปี 1 รหัส 58 ทุกคนที่ยังไม่ทราบรหัสประจำตัวนักศึกษา คลิกตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  2 ก.ค. 2558กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 / 2557สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  2 ก.ค. 2558ประกาศ การจ่ายคืนเงินค่าประกันความเสียหาย ประจำปี 2557Peerapat Prompan
  30 มิ.ย. 2558ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  18 มิ.ย. 2558แจ้งรายงานตัวเข้าหอพักของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558Peerapat Prompan
  16 มิ.ย. 2558รายชื่อนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รหัส 58 (ปี1) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  11 มิ.ย. 2558สถิติจำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 3/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  9 มิ.ย. 2558ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  25 พ.ค. 2558ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการจัดงานท่องเที่ยวเมืองคนดีสู่วิถีลุ่มน้ำตาปี ในวันเสาร์ ที่ 6 มิถุนายน 2558 ณ เกาะลำพู อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีกองพัฒนานักศึกษา
  22 พ.ค. 2558รายละเอียดของรายวิชา GED รายวิชาศึกษาทั่วไป (Course Specification) ประจำปีการศึกษา 3/2557สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  7 พ.ค. 2558การประเมินความพึงพอใจ การเรียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมออนไลน์ Speexx 2/2557Peerapat Prompan
  3 พ.ค. 2558ประกาศจากกองทุนสวัสดิภาพนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อรับเงินค่าอุบัติเหตุได้ที่กองคลัง(หอประชุมวชิราลงกรณ์ ห้องวชิระ 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปPeerapat Prompan
  17 เม.ย. 2558ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 3/2557 และ 1/2558สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  9 เม.ย. 2558ขอเชิญนักศึกษา ภาคปกติและภาค กศ.บท. ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2557 เข้าร่วม การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ ที่ 18 เมษายน 2558 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกองพัฒนานักศึกษา
  1 เม.ย. 2558ประกาศจากกองทุนสวัสดิภาพนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อรับเงินค่าอุบัติเหตุได้ที่กองคลัง(หอประชุมวชิราลงกรณ์ ห้องวชิระ 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปPeerapat Prompan
  19 มี.ค. 2558ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วัดสุดท้ายของการส่งผลการแก้เกรด I ของภาคเรียนที่ 1/2557 และวันสุดท้ายของการยกเลิกรายวิชา นักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บท.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  17 มี.ค. 2558ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้สมัครสอบ ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 สามารถสมัครสอบได้ (ชั้นปีที่ 4 หรือผู้ที่มีคุณสมบัติ) http://job3.ocsc.go.th/สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  12 มี.ค. 2558ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบพิเศษ คณะครุศาสตร์ ประจำเดือน มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  6 มี.ค. 2558ประกาศกองพัฒนานักศึกษา ขอให้นักศึกษาที่ได้ยื่นขอเบิกเงินค่าประกันอุบัติเหตุกับมหาวิทยาลัย ให้ติดต่อขอรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุที่กองคลัง ชั้น 1 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์กองพัฒนานักศึกษา
  5 มี.ค. 2558ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กำลังแสดงหน้าที่ 15 จากทั้งหมด 27 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   หน้าถัดไป>>