คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา มีจำนวน 810 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  11 ต.ค. 2558ประกาศ เรื่อง การเข้าร่วมพิธีไหว้ครู กศ.บท.และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กศ.บท. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘กองพัฒนานักศึกษา
  9 ต.ค. 2558การทำแบบทดสอบของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ GED1003 และ GED1004Peerapat Prompan
  7 ต.ค. 2558ประกาศให้นักศึกษาทุกชั้นปี ภาคปกติ และ ภาคกศ.บท.ทุกศูนย์ เข้าประเมินอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 1/2558สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  5 ต.ค. 2558ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  2 ต.ค. 2558กำหนดการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา-กยศ. กองพัฒนานักศึกษา
  1 ต.ค. 2558องค์การนักศึกษา ภาคปกติ กำหนดจัดโครงการประกวดนักร้องและวงดนตรี ครั้งที่ 10 (SRU MUSIC AWARD) ในวันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมวชิราลงกรณกองพัฒนานักศึกษา
  1 ต.ค. 2558ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา เรื่องการเบิกเงินค่าอุบัติเหตุของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558กองพัฒนานักศึกษา
  24 ก.ย. 2558ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2559สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  20 ก.ย. 2558สรุปยอดบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2558สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  9 ก.ย. 2558ประกาศให้นักศึกษา ทุกชั้นปี ทั้งภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. เข้าประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ตั้งแต่วันที่ 9-25 ก.ย. 2558 นี้เท่านั้นสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  4 ก.ย. 2558ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่จะขอสำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ประจำปีการศึกษา 1/2558 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนบัณฑิต จาก 500 เป็น 1000 บาท และค่าใบรายงานผลการศึกษาอีก 100 บาท คลิกดูประกาศมหาวิทยาลัยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  1 ก.ย. 2558ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้นักศึกษา ภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. กลุ่มเรียนต่อไปนี้ ที่ยังไม่มารับคู่มือนักศึกษา ปี2558 ให้มารับภายในวันศุกร์ ที่ 4 กันยายน 2558สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  1 ก.ย. 2558ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  25 ส.ค. 2558สรุปจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 1/2558สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  24 ส.ค. 2558การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ที่ไม่ได้ย้ายสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (รอบสุดท้าย)กองพัฒนานักศึกษา
  19 ส.ค. 2558ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องการจัดตั้งชมรมของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558กองพัฒนานักศึกษา
  14 ส.ค. 2558แจ้งเปลี่ยนแปลงการเข้าร่วมกิจกรมปฐมนิเทศของนักศึกษา ภาค กศ.บท.ประจำการศึกษา 2558กองพัฒนานักศึกษา
  11 ส.ค. 2558ประกาศ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น ยกเว้นนักศึกษาที่ได้ขอยกเว้นรายวิชา จึงสามารถเลือกเรียนสบทบรายวิชาอื่นได้ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  11 ส.ค. 2558รายชื่อนักศึกษา ภาคกศ.บท. รหัส 58 ศูนย์สุราษฎร์ธานี และ ศูนย์เกาะสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  9 ส.ค. 2558รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 (GED) : ภาคเรียนที่ 1/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  7 ส.ค. 2558 การประชุมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘กองพัฒนานักศึกษา
  7 ส.ค. 2558การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ที่ไม่ได้ย้ายสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘กองพัฒนานักศึกษา
  6 ส.ค. 2558ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องแจ้งปิดรายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาดังกล่าว ดำเนินการเพิ่มรายวิชาใหม่ ภายใน วันที่ 7 สิงหาคม 2558สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  5 ส.ค. 2558ประกาศให้นักศึกษาใหม่ รหัส 58 ทุกคน เข้าประเมินประสิทธิภาพกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2558 เข้าประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 5-20 ส.ค. 2558 นี้เท่านั้นสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  4 ส.ค. 2558การลงทะเบียน SRU PASSPORT สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558Peerapat Prompan
  29 ก.ค. 2558ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน กรกฏาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  28 ก.ค. 2558ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นักศึกษาภาค กศ.บท. (เรียน เสาร์ - อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2558สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  23 ก.ค. 2558รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 วันที่ 26 กันยายน 2558 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  23 ก.ค. 2558ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคกศ.บท. ทุกศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 1/2558 คลิกดูรายละเอียดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  10 ก.ค. 2558ประกาศ โครงการ “พัฒนาภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรี” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1Teerawat Kitngam
กำลังแสดงหน้าที่ 15 จากทั้งหมด 27 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   หน้าถัดไป>>