คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา มีจำนวน 810 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  14 ม.ค. 2558รายละเอียดของรายวิชา GED รายวิชาศึกษาทั่วไป (Course Specification) ประจำปีการศึกษา 2/2557สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  13 ม.ค. 2558รายวิชาเลือกเสรีที่ปิด ประจำปีการศึกษา 2/2557 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  13 ม.ค. 2558ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ติดต่อกองพัฒนานักศึกษาด่วนกองพัฒนานักศึกษา
  13 ม.ค. 2558ประกาศรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป และหมู่เรียนที่ปิด เนื่องจากนักศึกษาลงทะเบียนต่ำกว่า 20 คน ปีการศึกษา 2/2557สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  8 ม.ค. 2558ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา กำหนดรับสมัครและเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558กองพัฒนานักศึกษา
  8 ม.ค. 2558ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา เรื่องการดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557กองพัฒนานักศึกษา
  7 ม.ค. 2558ประกาศกองพัฒนานักศึกษา ขอให้นักศึกษาที่ได้ยื่นขอเบิกเงินค่าประกันอุบัติเหตุกับมหาวิทยาลัย ให้ติดต่อขอรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุที่กองคลัง ชั้น 1 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ตามรายชื่อเอกสารแนบกองพัฒนานักศึกษา
  29 ธ.ค. 2557นักศึกษาที่มียอดค้างชำระ ให้ติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังรายชื่อต่อไปนี้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  26 ธ.ค. 2557ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  25 ธ.ค. 2557เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ นักศึกษาปกติ และ ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2/2557สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  16 ธ.ค. 2557ประกาศจากคณะวิทยาการจัดการ ขอให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 1-3 ทุกคน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันใน วันที่ 14 ม.ค.2558 เวลา 12.30 น. ณ.หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  11 ธ.ค. 2557ประกาศกองพัฒนานักศึกษา นักศึกษาที่ยื่นขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร ประจำปี 2558 ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา หมดเขตยื่นคำร้องในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 กองพัฒนานักศึกษา
  2 ธ.ค. 2557ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  1 ธ.ค. 2557รายวิชา เลือกเสรี ประจำปีการศึกษา 2/2557สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  28 พ.ย. 2557ประกาศ เรื่องการประชุมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557กองพัฒนานักศึกษา
  28 พ.ย. 2557ประกาศ เรื่องรับสมัครหัวหน้าเครื่อข่ายนักศึกษากองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2557กองพัฒนานักศึกษา
  13 พ.ย. 2557ประกาศ เรื่องขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 1/2557สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  12 พ.ย. 2557ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร ประจำปีการศึกษา 2557กองพัฒนานักศึกษา
  6 พ.ย. 2557รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  5 พ.ย. 2557ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2/2557สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  4 พ.ย. 2557ประกาศเปลี่ยนแปลง การสอบปลายภาค วันที่ 20-21 พ.ย. 2557 ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2557สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  4 พ.ย. 2557ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา ขอให้ชมรมทุกชมรมยื่นเอกสารการเสนอโครงการประจำปีการศึกษา 2557 ต่อองค์การนักศึกษา ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ องค์การนักศึกษากองพัฒนานักศึกษา
  30 ต.ค. 2557ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2/2557สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  30 ต.ค. 2557ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  28 ต.ค. 2557ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปี1 รหัส57 ที่ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษาที่ธนาคาร ให้นำหางบัตรที่ธนาคารให้มารับบัตรชั่วคราว ที่ห้องทะเบียน เวลา 08.30-16.30 เพื่อใช้ในการเข้าสอบปลายภาค ก่อนวันที่ 17 พ.ย. 2557สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  21 ต.ค. 2557ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 57 ที่ยังไม่ติดต่อทำบัตรนักศึกษา ให้รีบติดต่อ ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาขุนทะเล (หน้านิคม) นักศึกษาคนไหนไม่มีบัตร จะไม่อนุญาติให้เข้าห้องสอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  20 ต.ค. 2557ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกไปร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดตระพังจิก ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ กองพัฒนานักศึกษา
  19 ต.ค. 2557ขอเชิญนักศึกษา ภาค กศ.บท. ใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันอาทิตย์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ลานด้านข้างอาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์กองพัฒนานักศึกษา
  16 ต.ค. 2557ประกาศ จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องการประเมินอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 เนื่องจากมีนักศึกษาเข้าไปประเมินอาจารย์ยังไม่ครบถ้วน ทางสำนักส่งเสริมฯจึงขอเปิดให้นักศึกษาทุกคนเข้าไปประเมินอาจารย์ได้ ตั้งแต่ วันที่ 20-24 ต.ค. 57 เท่านั้น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  13 ต.ค. 2557ประกาศด่วน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่1 รหัส57 ที่ยังไม่มารับบัตรนักศึกษา ให้ติดต่อรับบัตร ที่หน้าห้องทะเบียน ในวันจันทร์ที่ 13-17 ต.ค.57 เท่านั้น เวลา 09.00-15.00 น. นักศึกษาคนไหนที่ไม่มีบัตรนักศึกษา จะหมดสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กำลังแสดงหน้าที่ 17 จากทั้งหมด 27 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   หน้าถัดไป>>