คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา มีจำนวน 810 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  13 ก.ค. 2557ประกาศ เรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2557กองพัฒนานักศึกษา
  8 ก.ค. 2557ประกาศจากฝ่ายทะเบียน สิ่งที่นักศึกษาต้องทราบ สำหรับการลงทะเบียนรายวิชา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  4 ก.ค. 2557ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรรายวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  29 มิ.ย. 2557รายละเอียด โครงการพัฒนาภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 อบรมภาษาอังกฤษ วันที่ 30 มิ.ย. - 10 ก.ค. 2557สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  27 มิ.ย. 2557ประกาศผลสอบและห้องอบรม รายวิชาวัดความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ นักศึกษาปี 1/2557สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  24 มิ.ย. 2557ประกาศห้องสอบวัดความรู้พื้นฐานนักศึกษาปี่ที่ 1/2557 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  24 มิ.ย. 2557ประกาศรายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี ประจำปี 2557สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  20 มิ.ย. 2557นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1 (4 ปีเทียบ) เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาของสาขาฯ ณ.ห้องไฟฟ้า 2 อาคารเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ในวันที่ 2 ก.ค. 2557 เวลา 13.00 น. ให้นักศึกษาเตรียมใบรายงานผลการเรียน ของ สถาบันเดิม ปวส. อนุปริญญา มาด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  20 มิ.ย. 2557ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานด้านภาษาฯ และจะประกาศสถานที่อบรมวัดความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ ในวันที่ 27 มิ.ย. 2557 ทางเว็บไซต์ http://www.sru.ac.th/สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  19 มิ.ย. 2557ขั้นตอนในการขอทำบัตรนักศึกษา ภาคปกติ ชั้นปีที่1 รหัส 57 ทุกคนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  19 มิ.ย. 2557สรุปจำนวนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รหัส 57 แยกตามกลุ่มเรียนและคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  19 มิ.ย. 2557ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะดำเนินการปรับ เกรด I เป็น E ในวันที่ 4 ก.ค. 2557 สำหรับนักศึกษา ภาคกศ.บท. 2/2556สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  15 มิ.ย. 2557ประกาศ สำหรับนักศึกษา กศ.บท. ทุกศูนย์การศึกษา การชำระเงินค่าลงทะเบียน พร้อมเสียค่าปรับ 1,500 บาท สิ้นสุดภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2557 (ก่อนชำระเงิน นักศึกษาต้องบันทึกข้อความขอชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า)สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  15 มิ.ย. 2557ประกาศสำหรับนักศึกษาใหม่ที่สังกัดคณะครุศาสตร์ ปี 2557 ให้เข้าปฐมนิเทศของคณะครุศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ในวันที่ 16-18 มิถนายน 2557 เวลา 08:00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  11 มิ.ย. 2557นักศึกษาใหม่ ชั้นปี 1 รหัส57 ทุกคน สามารถเข้าตรวจสอบ รหัสประจำตัวนักศึกษา และ กลุ่มเรียนตัวเอง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  10 มิ.ย. 2557ประกาศ เรื่องการรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  10 มิ.ย. 2557ปฏิทินวิชาการ นักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 กลุ่มเรียน 54114.171 พยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 1/2557สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  10 มิ.ย. 2557ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกรับตรงครั้งที่ 3 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สำหรับผู้ที่มีรายชื่อ ให้มารายงานตัว ในวันที่ 16 มิ.ย. 2557สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  9 มิ.ย. 2557ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2557สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  30 พ.ค. 2557นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 รหัส 57 ให้มาสอบวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันศุกร์ที่ 27 มิ.ย. 2557 เวลา 09.00-11.00 น.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  27 พ.ค. 2557ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ (ชั้นปีที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2557กองพัฒนานักศึกษา
  23 พ.ค. 2557ประกาศด่วน สำหรับนักศึกษา ภาคกศ.บท. ทุกศูนย์การศึกษา เลื่อนสัปดาห์การเรียนการสอนจาก วันที่ 24-25 พ.ค. 2557 เป็น วันที่ 5-6 ก.ค. 2557 และเลื่อนวันสอบปลายภาค เป็นวันที่ 12-13 ก.ค. 2557 แทนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  4 เม.ย. 2557การเรียนการสอนชดเชย ในภาคเรียนที่ 3/2556 ทุกศูนย์การศึกษาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  11 มี.ค. 2557เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 2557กองพัฒนานักศึกษา
  4 มี.ค. 2557การประชุมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗กองพัฒนานักศึกษา
  28 ก.พ. 2557ให้นักศึกษาที่นักศึกษา ภาคปกติและภาค กศ.บท. ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลด "คู่มือปัจฉิมนิเทศ"กองพัฒนานักศึกษา
  25 ก.พ. 2557การลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (หลักสูตร TQF)สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  25 ก.พ. 2557ประกาศ การเข้าสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป (รหัสวิชาขึ้นต้นด้วย GED)สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  22 ก.พ. 2557ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. 3/2556สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  19 ก.พ. 2557นักศึกษา ภาคกศ.บท. ศูนย์สุราษฎร์ และ ศูนย์เกาะสมุย ที่เข้าปีการศึกษา 2556 รหัส 56 วันที่ 22-23 ก.พ. 2556 มีการจัดการเรียนการสอนปกติ ตามปฏิทินวิชาการ 2/2556สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กำลังแสดงหน้าที่ 19 จากทั้งหมด 27 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   หน้าถัดไป>>