คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 7758 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  14 ก.ย. 2563ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรือนผักอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและระบบ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดฝ่ายพัสดุ
  14 ก.ย. 2563ประกาศ ราคากลางงานปรับปรุงห้อง Co-Working Spaceฝ่ายพัสดุ
  14 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  14 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายพลาสวูสติดสติ๊กเกอร์โครงการสร้างเครือข่ายความผูกพันธ์ศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  14 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์โครงการสร้างเครือข่ายความผูกพันศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  11 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  11 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประกอบการดำเนินงานโครงการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  11 ก.ย. 2563ประกาศราคากลางจ้างทำคู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  11 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CANON โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบัณฑิตวิทยาลัย
  10 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายบอร์ดผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  10 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  10 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติสำนักวิทยบริการฯ
  9 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานเช่ารถตู้ปรับอากาศ เพื่อเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องไปจัดประชุมปฏิบัติการศึกษาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อประชาชนในพื้นที่ตามพระบรมราโชบาย วันที่ 14 - 16 กันยายน 256งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  9 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่ออะคริลิคและสติีกเกอร์ภาพ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  9 ก.ย. 2563ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 รายการสำนักวิทยบริการฯ
  9 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างจัดทำข้อมูลพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  9 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตฉลากติดขวดน้ำดื่ม 350 มล.ตราราชพฤกษ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  9 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมหนังสือมีชีวิต จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  9 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดพลาสติก 600 มล. พร้อมติดฉลากราชพฤกษ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  9 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  9 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองงานบ้านงานครัวและน้ำยาทำความสะอาดพื้น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  9 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดพลาสติก 600 มล. พร้อมติดฉลากราชพฤกษ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  9 ก.ย. 2563ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างสำนักวิทยบริการฯ
  9 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  9 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  9 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  9 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาอเนกประสงค์ทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  9 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงพลาสติกสีดำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  8 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  8 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
กำลังแสดงหน้าที่ 12 จากทั้งหมด 259 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259   หน้าถัดไป>>