คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 7734 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  13 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  13 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประกอบการดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  13 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถหมายเลขทะเบียน กต 9681 สุราษฎร์ธานี จำนวน 4 เส้นกองกลาง
  13 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกทำบัตรนักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  13 ส.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและผลิตคู่มือสหกิจศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  13 ส.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเขียนตอบ 2 หน้า และกระเดาษคำตอบ 120 ข้อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  13 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  13 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  13 ส.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  13 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประกอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑ (ระยะที่ ๒) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  13 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม้านั่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  13 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  13 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานเซื้อวัสดุใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากมะพร้าวตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(อพ.สธ.มรส.) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  11 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  11 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาหนังสือ จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  11 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาจัดทำวิดิทัศน์ด้านศิลปวัฒนธรรม (สืื่อวิดิทัศน์มวยไชยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  11 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  11 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ดำเนินงานเอกสารโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  11 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำวิดิทัศน์ด้านศิลปวัฒนธรรม (วิดิทัศน์แนะนำหน่วยงาน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  11 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาบริการจัดงานแถลงข่าวผลการดำเนินงานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากข้าวหอมไชยา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  11 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อหมึกพิมพ์ใช้ในสำนักงาน จำนวน 10 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  11 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินโครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะนิติศาสตร์
  11 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  11 ส.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  11 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  11 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  10 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานเจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  10 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ล้างรถและทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  10 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์น้ำยาทำความสะอาดรถ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  10 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินโครกงารประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นิติศาสตรบัณฑิต จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
กำลังแสดงหน้าที่ 16 จากทั้งหมด 258 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258   หน้าถัดไป>>