คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 7734 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  6 ส.ค. 2563ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา วิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  5 ส.ค. 2563ประกาศราคากลางงานจ้างออกแบบและจัดทำจุลสารบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 งาน งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  5 ส.ค. 2563ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการออกแบบและจัดทำสื่อเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ อพ.สธ. จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  5 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างออกแบบและจัดทำจุลสารบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  5 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาบริการออกแบบและจัดทำสื่อเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ อพ.สธ. จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  5 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประกอบการดำเนินงานกิจกรรมการฝึกทักษะการเรียนรู้เพื่อบูรณาการเขียนโครงการสถานศึกษาสู่ชุมชนท้องถิ่น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  5 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายและสติ๊กเกอร์พร้อมติดตั้งภายในอาคารคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  5 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ (หมึกพิมพ์) ใช้ ณ หน่วยงานพัสดุ จำนวน ๔ รายการฝ่ายพัสดุ
  5 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกระจกและเหล็กดัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะจงคณะนิติศาสตร์
  4 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (notebook) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  4 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  4 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการบริการวิชาการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างพื้นที่กักเก็บน้ำและการบริหารจัดการน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบัณฑิตวิทยาลัย
  4 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) พร้อมปากกา และโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  4 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้าประกอบการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) จำนวน ๒๐๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  3 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการดำเนินงานกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  3 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดพลาสติก 600 มล.ปาก 30 มม. พร้อมติดฉลาก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  3 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  3 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อ-ปูกระเบื้อง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  3 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดพลาสติก 600 มล. ปาก 30 มม.พร้อมติดฉลาก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  31 ก.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพริ้นเตอร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  31 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถรับส่งนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  31 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมให้ความรู้ด้านปฐมพยาบาลแก่นักศึกษาแกนนำ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  31 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กิจกรรมให้ความรู้ด้านปฐมพยาบาลแก่นักศึกษาแกนนำ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  31 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  30 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างกำจัดวัชพืช พรวนดิน ใส่ปุ๋ย แปลงป่าอนุรักษ์แปลงที่ 10 ครั้งที่ 6 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  30 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศประกอบการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  30 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบมีเดียเซนเตอร์สำหรับการเรียนการสอน Ondemand จำนวน ๒ รายการคณะครุศาสตร์
  30 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประกอบการดำเนินงานกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  30 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  30 ก.ค. 2563ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์คณะนิติศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
กำลังแสดงหน้าที่ 18 จากทั้งหมด 258 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258   หน้าถัดไป>>