คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 7774 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  25 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้งานในคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  25 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการฝึกภาคปฏิบัติ รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  25 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับเตรียมความพร้อมการจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  25 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  25 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ณ ห้องพยาบาล อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  25 พ.ย. 2563รายละเอียดและการดูแลบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI Auto Lib Utimate หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ระบบ สำนักวิทยบริการฯ
  25 พ.ย. 2563รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างสำนักวิทยบริการฯ
  24 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ เครื่องฝ่ายพัสดุ
  24 พ.ย. 2563ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสมุดบันทึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  24 พ.ย. 2563ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  23 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  23 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างกำจัดวัชพืช บำรุง ดูแลรักษาพันธุ์ไม้ แปลงป่าอนุรักษ์แปลงที่ 10 ครั้งที่ 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  23 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบบันทึกการเรียนสอนภาคปฏิบัติ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  23 พ.ย. 2563ประกาศราคากลางงานจัดซื้อซอฟต์แวร์ฝึกทักษะด้านดิจิทัล จำนวน ๑,๐๐๐ Userคณะครุศาสตร์
  23 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต่อสมาชิกวารสารพยาบาล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  23 พ.ย. 2563ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ เครื่องฝ่ายพัสดุ
  23 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมไฟฟ้าตามอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 รายการกองกลาง
  23 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติกเกอร์กรีนออฟฟิต ขนาด 10x4 เซนติเมตร 7 แบบ จำนวน 5,000 แผ่นกองกลาง
  18 พ.ย. 2563ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  18 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO9001:2015 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  18 พ.ย. 2563ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้้ายชื่อพร้อมเชือกแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  18 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาหนังสือ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  18 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  18 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงส้มต้นแบบ 7 ผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  18 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ เพื่อใช้ประกอบการดำเนินงานโครงการการพัฒนาศาสตร์การศึกษาปฐมวัยด้วยการเรียนรู้นอกห้องเรียน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  18 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  18 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ (ไตรมาส ๑) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  18 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมสายสัญญาณและจอรับภาพไฟฟ้า จำนวน ๖ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  18 พ.ย. 2563ประกาศราคากลางงานจ้างจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล iSO9001:2015 จำนวน 1 งานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  17 พ.ย. 2563ประกาศราคากลางงานจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงส้มต้นแบบ 7 ผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 งานงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 260 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260   หน้าถัดไป>>