คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 7774 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  31 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถรับส่งนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  31 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมให้ความรู้ด้านปฐมพยาบาลแก่นักศึกษาแกนนำ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  31 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กิจกรรมให้ความรู้ด้านปฐมพยาบาลแก่นักศึกษาแกนนำ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  31 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  30 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างกำจัดวัชพืช พรวนดิน ใส่ปุ๋ย แปลงป่าอนุรักษ์แปลงที่ 10 ครั้งที่ 6 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  30 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศประกอบการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  30 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบมีเดียเซนเตอร์สำหรับการเรียนการสอน Ondemand จำนวน ๒ รายการคณะครุศาสตร์
  30 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประกอบการดำเนินงานกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  30 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  30 ก.ค. 2563ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์คณะนิติศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  30 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตอาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  30 ก.ค. 2563ประกาศราคากลางงานจ้างทำป้ายและสติ๊กเกอร์พร้อมติดตั้งภายในอาคารคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ งานคณะครุศาสตร์
  30 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองทางการพยาบาลสำหรับใช้ในการเรียนการสอน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  30 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  30 ก.ค. 2563ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อเครื่องสแกนใบหน้าพร้อมตรวจวัดอุณหภูมิฝ่ายพัสดุ
  29 ก.ค. 2563ประกาศราคากลาง งานจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบมีเดียเซนเตอร์สำหรับการเรียนการสอน Ondemand จำนวน ๒ รายการคณะครุศาสตร์
  29 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกปริ้นเตอร์โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้การสอนเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบัณฑิตวิทยาลัย
  24 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งาน เช่ารถตู้ปรับอากาศ ใช้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ วันที่ 1-3 สิงหาคม 2563 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  24 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานเช่ารถตู้ปรับอากาศ ใช้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ วันที่ 3 และ 5 สิงหาคม 2563 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  24 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ประกอบการดำเนินงานกิจกรรมอบรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการพัฒนาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  24 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องโปรเจเตอร์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  24 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสื่อออนไลน์เผยแพร่องค์ความรู้ศิลปะการแสดงหนังตะลุงและศิลปะการแสดงมโนห์รา ฯ โดยวิธิเฉพาะเจาะจงสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  24 ก.ค. 2563ประกาศผู้นะการเสนอราคา จ้างซ่อมสายใยแก้วนำแสงพร้อมอุปกรณ์ (อาคารทีปังกรรัศมีโชติ-หอพักประภัสสร) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  24 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  24 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งห้อง Innovation Club by GSB Startup ชั้น 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะวิทยาการจัดการ
  24 ก.ค. 2563ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563กองพัฒนานักศึกษา
  24 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดโซฟาสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  23 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประจำสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  23 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดพลาสติก 600 มล.ปาก 30 มม. พร้อมติดฉลาก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  23 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพาเลทพลาสติกสำหรับวางน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
กำลังแสดงหน้าที่ 20 จากทั้งหมด 260 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260   หน้าถัดไป>>