คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 7774 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  23 ก.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓)คณะครุศาสตร์
  23 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประจำสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  23 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายพร้อมฐาน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  23 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมบำรุงรถหมายเลขทะเบียน นข 3492 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการกองกลาง
  23 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการพยาบาลสำหรับอาจารย์และนักศึกษาใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติทางการพยาบาล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  23 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  23 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพยาบาล อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  23 ก.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3ฝ่ายพัสดุ
  23 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมชุดอุปกรณ์บันทึกการสอนภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการพยาบาล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  23 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายหน่วยงานบริการสุขภาพ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  23 ก.ค. 2563ประกาศราคากลางจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบอินเตอร์เน็ต หน่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ รายการฝ่ายพัสดุ
  23 ก.ค. 2563ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์โต๊ะพร้อมเก้าอี้ หน่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ รายการฝ่ายพัสดุ
  23 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  22 ก.ค. 2563ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องสแกนใบหน้าพร้อมตรวจวัดอุณหภูมิ เพื่อคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และเชื้อของโรคระบาดอื่น ๆ จำนวน ๒๐ ชุดฝ่ายพัสดุ
  22 ก.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3/2563คณะพยาบาลศาสตร์
  21 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  21 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างออกแบบและจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  21 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  21 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมการเลี้ยงไก่ตะกร้าของประชาชนตำบลขุนทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  21 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลี้ยงจิ้งหรีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  21 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานประปาซ่อมบำรุงอาคารเทคโนโลยีไฟฟ้าที่ชำรุด จำนวน 1 รายการกองกลาง
  21 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าและเต้ารับสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  21 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนออนไลน์ จำนวน 11 ห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะวิทยาการจัดการ
  21 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถคู้ปรับอากาศ 10 ที่นั่ง แบบ VIP โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  21 ก.ค. 2563ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการฝ่ายพัสดุ
  20 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  20 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งาน ซื้อวัสดุใช้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  20 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผ้าม่าน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  20 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมแซมหน้าต่างกันฝนสาด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  20 ก.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศคณะนิติศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
กำลังแสดงหน้าที่ 21 จากทั้งหมด 260 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260   หน้าถัดไป>>