คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 7758 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  28 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายในโครงการประเมินผลการดำเนินงานของชมรม To Be Number One โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  28 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวอลล์เปเปอร์พร้อมติตั้งโครงการประเมินผลการดำเนินงานชมรม To Be Number One ระดับพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  28 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรูปภาพทูลกระหม่อมโครงการประเมิน ชมรม To Be Number One พื้นที่ภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  28 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดุโครงการประเมินผลการดำเนินงานชมรม To Be Number One ระดับพื้นที่ภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  26 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อวัสดุใช้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  26 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างทำป้ายศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.-มรส. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  26 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวระบบออนไลน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  26 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One จำนวน ๒๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  26 มิ.ย. 2563ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา วิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  26 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  25 มิ.ย. 2563ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมและติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติมอาคารทีปังกรรัศมีโชติ จำนวน 1 รายการฝ่ายพัสดุ
  25 มิ.ย. 2563ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  25 มิ.ย. 2563ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการฝ่ายพัสดุ
  25 มิ.ย. 2563ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One จำนวน ๒๐ เครื่อง คณะครุศาสตร์
  25 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำภาชนะสำหรับใส่ขยะขวดพลาสติก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  25 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมบำรุงรถหมายเลขทะเบียน กต ๙๖๘๑ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ รายการกองกลาง
  24 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One จำนวน ๑ เครือง และชุดไมโครโฟน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  24 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  23 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านม้วนพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  23 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายทอดสดและบันทึกวิดีโอในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  23 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (รูปแบบออนไลน์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  23 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนและงานวิจัย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  23 มิ.ย. 2563ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการฝ่ายพัสดุ
  23 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ อาคารหอสมุดและศูนย์สารนเทศเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  23 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดพลาสติก 500 มล. ติดฉลากแม่โสภา และ 1500 มล. ติดฉลาก รพ.กรุงเทพสุราษฎร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  23 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  22 มิ.ย. 2563ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  22 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้เพื่อบริหารจัดการภูมิทัศน์บริเวณอาคารหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ แหล่งท่องเที่ยว และศูนย์วัฒนธรรมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  22 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  22 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างกำจัดวัชพืช พรวนดิน ใส่ปุ๋ย แปลงป่าอนุรักษ์แปลงที่ 10 ครั้งที่ 5 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
กำลังแสดงหน้าที่ 25 จากทั้งหมด 259 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259   หน้าถัดไป>>