คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 7734 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  17 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือ หลักคิดและแนวปฏิบัติที่ดี ของครูมืออาชีพ จำนวน ๕๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  17 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานรื้อและติดตั้งบานประตู งานติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บสายไฟ งานก่อเคาน์เตอร์พร้อมซิงค์ล้างจานและติดตั้งโครงเหล็กพร้อมแผ่นอะลูซิงค์ งานต่อเติมห้องน้ำฯ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  17 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำหรับใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  17 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับรายงานตัวนักศึกษาเข้าหอพัก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  17 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลผลิตสื่อออนไลน์เผยแพร่ชีวประวัติและผลงานพุทธทาสภิกขุ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  17 มิ.ย. 2563ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ จำนวน ๑ ระบบฝ่ายพัสดุ
  16 มิ.ย. 2563ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณภายในอาคารคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  16 มิ.ย. 2563ประกาศราคากลางจ้างเหมางานรื้อและติดตั้งบานประตู งานติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บสายไฟ งานก่อเคาน์เตอร์พร้อมซิงค์ล้างจานและติดตั้งโครงเหล็กพร้อมแผ่นอะลูซิงค์ งานต่อเติมห้องน้ำ งานติดตั้งที่วางจานขอบซิงค์อ่างล้างจาน และงานรื้อ ติดตั้งฯ จำนวน ๖ รายการคณะครุศาสตร์
  15 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเจลแอลกอฮอร์ล้างมือ หอพักนักศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  15 มิ.ย. 2563ประกาศ ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการจำนวน ๖ หลัง เลขที่ ๒/๒๕๖๓ฝ่ายพัสดุ
  15 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คณะนิติศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  15 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารเกษตรพร้อมห้องปฏิบัติการทางด้านพืช โรงผลิตปุ๋ยหมัก และห้องเก็บอุปกรณ์ทางด้านการเกษตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  15 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  12 มิ.ย. 2563ประกาศราคากลาง งานจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณภายในอาคารคณะครุศาสตร์ฝ่ายพัสดุ
  12 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสื่อออนไลน์สารสนเทศจากคัมภีร์ใบลานเมืองไชยา จำนวน 1 รายการ และจ้างเหมาผลิตสื่อออนไลน์สารสนเทศจากหนังสือบุด สมุดข่อย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  12 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพริ้นเตอร์สำหรับใช้งานในคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  12 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเขียนและวัสดุอุปกรณ์สำนักงานสำหรับใช้งานภายในคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 63 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  12 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับโครงการพัฒนาการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมการเรียนด้วยระบบออนไลน์ของนักศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  12 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  12 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองงานทำความสะอาดหอพักนักศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  12 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสัตวบาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 รายการกองกลาง
  12 มิ.ย. 2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ฝ่ายพัสดุ
  12 มิ.ย. 2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ฝ่ายพัสดุ
  12 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  11 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องสำนักงาน ชั้น 1 และห้องพักรับรองวิทยากร ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  11 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสื่อออนไลน์นำชมแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตสุราษฎร์ธานี ห้องภูมิปัญญาทักษิณ โดยวิธีเฉพาะเจาจงสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  11 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าประจำสนามฟุตบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  11 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ รุ่น Julite Pro120 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  11 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายหน่วยงาน งานกีฬาและนันทนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  10 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างออกแบบและผลิตสื่อการสอยรูปแบบมัลติมิเดีย (แอนิเมชันภาษาไทย ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
กำลังแสดงหน้าที่ 26 จากทั้งหมด 258 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258   หน้าถัดไป>>