คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 7758 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  10 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำดื่ม PET 18.9 ลิตร แบบกด พร้อมสกรีน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  9 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำโครงเหล็กสำหรับประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานทดแทนของเดิมที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  9 มิ.ย. 2563ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโรงเรือนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 1 หลัง ฝ่ายพัสดุ
  9 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประกอบการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนทางด้านศิลปะและทักษะการทำงานในศตวรรษที่ ๒๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  9 มิ.ย. 2563ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ)ฝ่ายพัสดุ
  9 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน หอพักนักศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  9 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโครงเหล็กสำหรับประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานทดแทนของเดิมที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  9 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์แท็ปแล็ตเพื่อประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชาการบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะวิทยาการจัดการ
  9 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  9 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกระดาษต่อเนื่อง หอพักนักศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  8 มิ.ย. 2563ประกาศราคากลางจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารเกษตรพร้อมห้องปฏิบัติการทางด้านพืช โรงผลิตปุ๋ยหมัก และห้องเก็บอุปกรณ์ทางด้านการเกษตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  8 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดพลาสติก 1500 มล. พร้อมติดฉลากราชพฤกษ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  8 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อวัสดุใช้ในโครงการห้องเรียนชุมชนสู่การสร้างวิศวกรสังคม จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  8 มิ.ย. 2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ อุปกรณ์กระจายสัญญาณภายในอาคารคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ ระบบฝ่ายพัสดุ
  8 มิ.ย. 2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครุภัณฑ์การเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ จำนวน ๑ รายการฝ่ายพัสดุ
  8 มิ.ย. 2563ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (งานจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์คณะนิติศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ) ฝ่ายพัสดุ
  5 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผสมเเสียง (Mixer) จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  5 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนออนไลน์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  4 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถตู้ปรับอากศขนาด 10 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  4 มิ.ย. 2563ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบมีเดียเซนเตอร์สำหรับการเรียนการสอน Ondemand จำนวน ๑ ระบบคณะครุศาสตร์
  4 มิ.ย. 2563รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างสำนักวิทยบริการฯ
  4 มิ.ย. 2563คุณลักษณะการจัดหาอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนออนไลน์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ สำนักวิทยบริการฯ
  2 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อช้อน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  2 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  2 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน ๕๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  2 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  2 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ อุปกรณ์กีฬา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  2 มิ.ย. 2563ประกาศราคากลางงานจัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน ๕๕ ชุด คณะครุศาสตร์
  1 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานคณะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  1 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือวัดไข้เทอร์โมมิเตอร์อินฟาเรด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
กำลังแสดงหน้าที่ 28 จากทั้งหมด 259 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259   หน้าถัดไป>>