คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 7758 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  1 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในงานซ่อมบำรุงสถานที่และอาคารต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 รายการกองกลาง
  1 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) พร้อมปากกา จำนวน ๗ เครื่องกองกลาง
  29 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวุฒิบัตรประกอบการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เพื่อเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ฯ จำนวน ๕๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  29 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  29 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรัรบโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  29 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการพัฒนาระบบการทำงานออนไลน์ของบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  29 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  29 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาระบบยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  29 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการพยาบาลสำหรับใช้ในการเรียนการสอน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  29 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติกเกอร์ตราลัญจกร อนุญาตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 3,000 แผ่นกองกลาง
  28 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ปั๊มน้ำแบบ electra ขนาด 0.75 HP จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  28 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบและสารปรับคุณภาพน้ำดิบ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  28 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตฉลากติดขวดน้ำดื่มตราธาราสิริ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  28 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟิลม์แพ็คโหลน้ำดื่ม (Shrink Film) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  28 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ปั๊มน้ำแบบ electra ขนาด 0.75 HP จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  28 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟิลม์แพ็คโหลน้ำดื่ม (Shrink Film) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  28 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบและสารปรับคุณภาพน้ำดิบ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  28 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกันสาดหน้าอาคารหอพักรัชชประภาและหอพักทาชนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  27 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถตู้ 16 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน นข 5659 สุราษฎร์ธานี จำนวน 4 เส้นกองกลาง
  27 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถหมายเลขทะเบียน กบ 4180 สุราษฎร์ธานี จำนวน 4 เส้นกองกลาง
  27 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประกอบการดำเนินงานกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ก้าวแรกของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ จำนวน ๔๒๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  27 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรบปรุงห้องชมรม TO BE NUMBER ONE และเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  27 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการบริหารจัดการจ้างงานประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  26 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  26 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์บันไดแคลอรี่พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  26 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อน้ำทิ้งบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  26 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  26 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อน้ำทิ้งบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  26 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประกอบการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เพื่อเพิ่มศักยภาพครูฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  25 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องซ่อมแซมกระเบื้องภายในห้องน้ำหอพักชายไชยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
กำลังแสดงหน้าที่ 29 จากทั้งหมด 259 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259   หน้าถัดไป>>