คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 7734 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  4 มี.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เต็นผ้าใบหลังคาทรงพีระมิด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  4 มี.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมการพัฒนาเครื่องสำอางจากสาหร่ายข้อ (2.5.1.1) จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  4 มี.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเทพื้นคอนกรีต คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะวิทยาการจัดการ
  4 มี.ค. 2563แจ้งยกเลิกงานประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิค การเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ เครื่อง ฝ่ายพัสดุ
  4 มี.ค. 2563ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบการผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบ MOOCs ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ระบบฝ่ายพัสดุ
  4 มี.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเอนกประสงค์หน้าโฟเมก้าขาว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  4 มี.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถมินิบัส 22 ทั่นั่ง หมายเลขทะเบียน 40-0165 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการกองกลาง
  4 มี.ค. 2563ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคางานจัดซื้อเครื่องระเหยสุญญากาศฯฝ่ายพัสดุ
  4 มี.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสีทาถนนหน้าอาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ถึงอาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว จำนวน 6 รายการกองกลาง
  4 มี.ค. 2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ฝ่ายพัสดุ
  4 มี.ค. 2563ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR Machine) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 เครื่องฝ่ายพัสดุ
  3 มี.ค. 2563ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการวัดปรากฎการณ์ฮอลล์ทีอุณหภูมิวิกฤติ ตำบลขุนทะเล เภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดฝ่ายพัสดุ
  3 มี.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการฝึกและเรียนรู้การออกแบบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ๔.๐ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  3 มี.ค. 2563ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคางานจัดซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟพร้อมตรวจวัดแบบวิเคราะห์มวล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ เครื่อง ฝ่ายพัสดุ
  3 มี.ค. 2563ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ยีห้อ GREE ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบัณฑิตวิทยาลัย
  3 มี.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาพเจาะจงบัณฑิตวิทยาลัย
  3 มี.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบัณฑิตวิทยาลัย
  3 มี.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerated High Speed Centrifuge) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ เครื่องฝ่ายพัสดุ
  3 มี.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  3 มี.ค. 2563ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา วิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  2 มี.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่สำหรับพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  2 มี.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุไฟฟ้าสำหรับใช้งานในคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  2 มี.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาเพื่อใช้ในคลินิกสุขภาพ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  2 มี.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการพยาบาลสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการพยาบาล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  2 มี.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปกผ้าไหมใส่ใบรับรองคุณวุฒิการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  2 มี.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรม 2.5.6.2 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  2 มี.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 150 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  2 มี.ค. 2563ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่ารถตู้ปรับอากาศเดินทางไปร่วมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 10-14 กพ.2563 ณ จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 คัน 5 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  2 มี.ค. 2563ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  2 มี.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารตัวอย่างแบบทดสอบในการสอบบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๔๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
กำลังแสดงหน้าที่ 50 จากทั้งหมด 258 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258   หน้าถัดไป>>