คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 7758 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  29 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  29 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสมุดคำตอบ เขียน-ตอบข้อสอบ สำหรับนักศึกษานิติศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โโยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  28 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการบูรณาการความรู้นอกห้องเรียนฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  28 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถหมายเลขทะเบียน นข 3492 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการกองกลาง
  28 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าฐานข้อมูลสารสนเทศทางการพยาบาล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  28 พ.ย. 2562ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่่องทำบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  28 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้ประดับในอาคาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  28 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อนคณะนิติศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  28 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉะาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  28 พ.ย. 2562ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน เรื่องการเช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อประกอบธุรกิจภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีTeerawat Kitngam
  27 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายบอกทางและป้ายร้านอาหาร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  27 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  27 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาดีวีดีภาพยนตร์ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  27 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี จำนวน 1 งาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  27 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  26 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  26 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงานเพื่อจัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  26 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 55 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  26 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะบาร์สำหรับอ่านหนังสือพร้อมเก้าอี้ จำนวน 21 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  25 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาและโครงการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และบทสรุปผู้บริหารการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาและโครงการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  25 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทีปังกรรัศมีโชติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  25 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่และติดตามประเมินผล ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  25 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  25 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  25 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เลเซอร์สี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  25 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  25 พ.ย. 2562ประกาศ ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน (ครั้งที่ ๒) เลขที่ ๗/๒๕๖๒ฝ่ายพัสดุ
  25 พ.ย. 2562ประกาศ ยกเลิกขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารฝ่ายพัสดุ
  25 พ.ย. 2562ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารฝ่ายพัสดุ
  25 พ.ย. 2562ประกาศ ยกเลิกขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารฝ่ายพัสดุ
กำลังแสดงหน้าที่ 68 จากทั้งหมด 259 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259   หน้าถัดไป>>