คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 7440 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  3 ก.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  2 ก.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2 ก.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักสารสนเทศยุคดิจิทัลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  2 ก.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลเอกสารข้อมูลเว็บไซต์หน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  2 ก.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟิล์มกันแสงพร้อมติดตั้ง ห้องศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นและห้องวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  2 ก.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงคอกขยะเพื่อรอขนย้าย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  30 ส.ค. 2562ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึกโครงการนิเทศงานสหกิจศึกษาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  30 ส.ค. 2562ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำหนังสือรายงานประจำปี 2561สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  30 ส.ค. 2562ประกาศผลผู้ชนะการเสอนราคาซื้อวัสดุสำนักงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  30 ส.ค. 2562ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในการสอบปลายภาค สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  30 ส.ค. 2562ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับงานแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  30 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำวัสดุประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการดำเนินงานบริหารสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  30 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานสาขาวิชาเคมี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  30 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดพลาสติก 600 มล.พร้อมติดฉลาก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  30 ส.ค. 2562ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวีดีทัสนืแนะนำผุ้เกษียณอายุราชการ(งานแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562) จำนวน1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  30 ส.ค. 2562ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ผุ้เกษียณอายุราชการ ประจำปี2562 จำนวน1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  30 ส.ค. 2562ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาโบราณสถานเขาพระนิ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  30 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ จำนวน ๓๕๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  30 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ชนิดฝังฝ้าเพดานพร้อมติดตั้ง ขนาด 36000 BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการคณะวิทยาการจัดการ
  30 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลเอกสารเว็บไซต์ข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  30 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  29 ส.ค. 2562ประกาศ ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารคณะวิทยาการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  29 ส.ค. 2562ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อภาพที่ระลึกพร้อมกรอบสำหรับมอบแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  29 ส.ค. 2562ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือ (งานแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562) จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  29 ส.ค. 2562ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์บัตรเชิญพร้อมซอง งานแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 จำนวน 200 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  29 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการจัดโครงการธนาคารขยะ ปี 2 (โลกสวยด้วยมือเรา) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  29 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการดำเนินงานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสมองกับการเรียนรู้ฯ จำนวน ๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  29 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือประกอบการดำเนินงานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสมองกับการเรียนรู้ฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  29 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  29 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
กำลังแสดงหน้าที่ 71 จากทั้งหมด 248 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248   หน้าถัดไป>>