คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 7758 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  7 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  6 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบริการรับ-ส่งนักศึกษาและบุคลากร 04 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  6 พ.ย. 2562ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสมุดบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  6 พ.ย. 2562ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายพร้อมเชือกแขวนคอสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  6 พ.ย. 2562ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพริ้นเตอร์และกระดาษถ่ายเอกสารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  6 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ HARD DISK EXTERNAL จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  6 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักศึกษาภาคบัณฑิต รุ่นที่ ๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  6 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานเช่าระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเทอร์เน็ตฝ่ายพัสดุ
  6 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  6 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมปัจจักขภัติ คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะวิทยาการจัดการ
  5 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  5 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อวัสดุ สนับสนุนโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  5 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากมะพร้าวตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.มรส.) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  5 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  5 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  4 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมโลหะและสว่านกระแทกไร้สาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  4 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติม ติดตั้งร้านค้าขายของ ติดตั้งปลั๊กกราวด์คู่ และเดินสายไฟ ๓ เฟส แบบร้อยท่อ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  4 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักศึกษา นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่น ๑๐ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  4 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  4 พ.ย. 2562ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)ฝ่ายพัสดุ
  4 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อวัสดุ สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน รร.ตชด.บ้านยางโพรงและรร.ตชด.บ้านกอเตย จำนวน 56 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  4 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  4 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  4 พ.ย. 2562ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562)สำนักจัดการทรัพย์สิน
  1 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางชะลอความเร็ว บ้านพักสวัสดิการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  1 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฝาพลาสติกปิดขวดน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  1 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถหกล้อหลังคา หมายเลขทะเบียน 81-8567 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการกองกลาง
  1 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนหลอดภาพและตรวจสอบและซ่อมระบบเสียงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-7 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  1 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายคำเตือนระวังเครื่องตัดหญ้ากำลังทำงาม จำนวน 25 ป้ายกองกลาง
กำลังแสดงหน้าที่ 72 จากทั้งหมด 259 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259   หน้าถัดไป>>