คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 7774 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  19 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดพลาสติก 600 มล. พร้อมติดฉลาก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  19 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์วันที่ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  19 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกระดาษต่อเนื่อง สำนักจัดการทรัพย์สิน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  19 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถหมายเลขทะเบียน 40-0112 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการกองกลาง
  19 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแจกันพร้อมดอกไม้ทรงสูง ประดับหน้าห้องอธิการบดี จำนวน 2 ใบกองกลาง
  19 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนยางรถหมายเลขทะเบียน กธ 212 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการกองกลาง
  19 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเก็บข้อมูลภาคสนาม ใน 4 เขตพัฒนา ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  19 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างบันทึกข้อมูลแบบสอบถามโครงการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  19 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  16 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  16 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเก็บแบบสอบถามประเมินพึงพอใจ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  16 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  16 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาระบบลิฟต์หอพักประภัสสร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  16 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก มด หนูและแมลงต่างๆในอาคาร หอพักศึกษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  16 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  16 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  16 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  16 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถหมายเลขทะเบียน นข ๓๔๙๒ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ รายการกองกลาง
  16 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๒ เครื่องกองกลาง
  16 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหลังคาเรือนภาคเหนือ (เรือนสี่ภาค) บริเวณห้องนอน จำนวน ๑ รายการกองกลาง
  16 ต.ค. 2563ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างลานกิจกรรมกลางแจ้งพร้อมระบบแสงสว่าง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน กองพัฒนานักศึกษา
  15 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับใช้งานในคลินิกสุขภาพและหน่วยพยาบาล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  15 ต.ค. 2563ประกาศราคากลางจ้างทำปกปริญญาบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  15 ต.ค. 2563ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่องฝ่ายพัสดุ
  15 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดปลวกอาคารคณะนิติศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  15 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารผู้เข้าอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ ๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  14 ต.ค. 2563ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563)สำนักวิทยบริการฯ
  14 ต.ค. 2563ประกาศราคากลางงานจ้างจัดทำตู้จัดแสดงผ้าจำนวน ๒ ตู้ ตู้เก็บเอกสารโบราณ จำนวน ๑ ตู้ และตู้จัดแสดงเอกสารโบราณ จำนวน ๒ ตู้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  14 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์ IP Phone พร้อมอุปกรณ์ครบชุด สำหรับใช้งานภายในคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  14 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
กำลังแสดงหน้าที่ 9 จากทั้งหมด 260 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260   หน้าถัดไป>>