คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 7440 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  29 เม.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฝาพลาสติกปิดถังน้ำดื่ม ๑๘.๙ ลิตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  29 เม.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสมุดบันทึกสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  29 เม.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  29 เม.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดประจำศูนย์อาหาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  29 เม.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำที่นั่งรอรถบริการรับ-ส่ง SRU ECO จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  29 เม.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพาร์ติชั่นและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  29 เม.ย. 2562ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อผ้าม่านและเครื่องปรับอากาศ พร้อมการติดตั้ง ณ อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ จำนวน ๑ รายการฝ่ายพัสดุ
  29 เม.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นไม้ประดับตกแต่งสถานที่ โครงการพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 รายการกองกลาง
  29 เม.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์มือจับหน้าต่างอลูมิเนียม อาคารทีปังกรรัศมีโชติ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  29 เม.ย. 2562ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ทรัพย์เวียงทองเพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการเมืองโบราณเวียงสระ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ รายการฝ่ายพัสดุ
  26 เม.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการดำเนินงานโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  26 เม.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  26 เม.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  26 เม.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  26 เม.ย. 2562ประกาศผลผู้ชนะในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562)สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  26 เม.ย. 2562ประกาศราคา่กลาง งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการดำเนินงานโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุชภาวะสำหรับนักเรียน จำนวน ๑ งานคณะครุศาสตร์
  26 เม.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์พาติชั่น ติดตั้งภายในห้องทำงานอาจารย์ จำนวน ๔ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  25 เม.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถรับส่งบุคลากรไปราชการโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ณ จ.กระบี่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  25 เม.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถไปราชการโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ณ จ.กระบี่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  25 เม.ย. 2562ประกาศราคากลาง ซื้อเป็ดไข่พันธุ์กากีแคมเบลส์ จำนวน 1,600 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  25 เม.ย. 2562ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมยานพาหนะหมายเลขทะเบียน นข 3260 สฎ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  25 เม.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  25 เม.ย. 2562ประกาศประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนด้านฟิสิกส์ 1 ชุดฝ่ายพัสดุ
  24 เม.ย. 2562ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมยานพาหนะหมายเลขทะเบียน กต 9681 สฎ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  24 เม.ย. 2562ประกาศราคา่กลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์พาติชั่น ติดตั้งภายในห้องทำงานอาจารย์ จำนวน ๔ ห้อง คณะครุศาสตร์
  24 เม.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดปลวก ณ อาคารหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  24 เม.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดผ้ากระโปรงคลุมโต๊ะสำหรับไว้ใช้ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และให้บริการสำหรับผู้มาใช้อาคารสถานที่ห้องประชุม และศูนย์วัฒนธรรมศึกษา จำนวน 62 ชิ้นสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  24 เม.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ดำเนินงานภายในหน่วยงานและการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม จำนวน 28 รายการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  24 เม.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  23 เม.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ดำเนินงานภายในหน่วยงานและการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม จำนวน 28 รายการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
กำลังแสดงหน้าที่ 97 จากทั้งหมด 248 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248   หน้าถัดไป>>