05 พ.ค. 2024

คณะวิทยาการจัดการ มรส. เปิดประเมินเทียบโอนประสบการณ์ (RESK) :สาขาวิชาชีพบริหารบุคคล

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์การประเมินสมรรถนะอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารบุคคล
แบบเทียบโอนประสบการณ์ทำงานเพื่อรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (RESK) : แฟ้มสะสมผลงาน
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 7 มิ.ย. 2567 (ส่งหลักฐานแฟ้มสะสมผลงานได้จนถึงวันที่ 28 มิ.ย. 67)
คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน

  1. ต้องทำงานในสายอาชีพบริหารงานบุคคล และทรัพยากรบุคคล
  2. มีประสบการณ์และทักษะ ความเชี่ยวชาญการทำงานในสายงานดังกล่าว อย่างน้อย 1 สาขา ไม่น้อยกว่า 2 ปี ตามหลักฐานประกอบการรับประเมินสมรรถนะอาชีพ
    ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1hGzprS-GuFqVm9JuSYsjq3tb1VJsBzcE

เมื่อผ่านการประเมินจะได้รับ ประกาศนียบัตรคุณวุฒิ และหนังสือรับรองสมรรถนะ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

สอบถามเพิ่มเติม 077 913369