09 Mar 2021

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการสอนของอาจารย์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการสอนของอาจารย์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ

อ่านต่อ

01 Feb 2021

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป

เปิดรับสมัครผู้สนใจหรือกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป

อ่านต่อ

01 Feb 2021

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัย

เปิดรับสมัครกลุ่มทำเครื่องแกง หรือ ผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัย

อ่านต่อ

15 Jan 2021

ประกาศรับสมัครร่วมกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบออนไลน์ ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ ชั้นปีที่ 3

อ่านต่อ