19 ก.ย. 2023

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจำลอง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)