ปรัชญา

สร้างปัญญา เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ค่านิยมหลักองค์กร

สร้างปัญญาศรัทธาความดี

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สร้างแผ่นดินด้วยภูมิปัญญาให้เป็นพลัง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบาย

มหาวิทยาลัยแห่งการบูรณาการ ผสานองค์ความรู้ สู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

อัตลักษณ์

มีคุณธรรม นำปัญญา จิตอาสา ใฝ่รู้และสู้งาน