27 ม.ค. 2023

สำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาการเช่าพื้นที่ร้านค้า