DateTitleAuthorCategories
2024/07/17ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งานซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ (ห้องราชาวดี) เพื่อการจัดการเรียนการสอนนิติศาสตร์อย่างเต็มศักยภาพ จำนวน 1 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2024-07-17 10:04:30
2024/07/15ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567งานปรับปรุงพื้นสนามฟุตซอลโพลีพร็อพโพลี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2024-07-15 09:21:21
2024/07/15ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานความเป็นเลิศด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษร์ธานี 1 รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2024-07-15 09:01:32
2024/07/10ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2024-07-10 15:37:49
2024/07/10ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครุภัณฑ์พัฒนามหาลัยสู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2024-07-10 14:48:31
2024/07/03ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2024-07-03 15:39:42
2024/06/20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางการเกษตรแนวตั้ง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2024-06-20 16:35:17
2024/06/20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชุดปฏิบัติการเรียนรู้และเพิ่มทักษะการประกอบระบบเครื่องกลและไฟฟ้าตามมาตราฐานสากล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2024-06-20 16:28:21
2024/06/20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างภายในมหาวิทยาลัย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2024-06-20 16:24:37
2024/06/20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างภายในมหาวิทยาลัย ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2024-06-20 16:21:23
2024/06/12ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครุภัณฑ์ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม ต.บ่อผุด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 1 รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2024-06-12 17:19:05
2024/06/12ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนรู้กระบวนการเกษตรกรรมสมัยใหม่แบบอัตโนมัติ ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2024-06-12 14:34:18
2024/06/11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมผลิตสื่อการสอนศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2024-06-11 13:20:44
2024/06/10ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงรองรับการเรียนการสอนแบบไฮบริด)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2024-06-10 16:06:24
2024/06/06ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนรู้การผลิตสื่อและสำนักงานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2024-06-06 15:03:02
2024/06/06ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซื้อครุภัณฑ์ห้องพัฒนาศักยภาพการสื่อสารสนเทศยุคดิจิทัลสู่การเป็นวิศวกรสังคม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2024-06-06 14:34:19
2024/06/06ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เช่าโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ จำนวน 3,500 ชุด)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2024-06-06 14:14:17
2024/05/31ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปรับปรุงอาคารฟิตเนสเซ็นเตอร์ฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2024-05-31 14:44:37
2024/05/27ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ (ห้องราชาวดี) เพื่อการจัดการเรียนการสอนนิติศาสตร์อย่างเต็มศักยภาพ จำนวน 1 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2024-05-27 10:37:31
2024/05/13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมต้นแบบ 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2024-05-13 14:28:01
2024/05/13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrication Lab) 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2024-05-13 14:21:36
2024/04/29ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนโดยครูชาวจีนสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 1 รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2024-04-29 10:08:47
2024/04/29ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยครูชาวต่างชาติสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 1 รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2024-04-29 09:58:51
2024/04/23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาแบบอาจารย์ใหญ่เสมือนจริง ตำบลขุนะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2024-04-23 11:10:03
2024/04/23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครุภัณฑ์ระบบถ่ายทอดการเรียนการสอน สำหรับห้องเรียนคหกรรม)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2024-04-23 11:02:27
2024/04/18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ชุดปฏิบัติการระบบเสมือนจริงแฝดดิจิทัลฯ)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2024-04-18 16:17:00
2024/04/11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ชุดปฏิบัติการเรียนรู้นวัตกรรมฯ)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2024-04-11 14:19:39
2024/04/11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครุภัณฑ์เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยฯ)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2024-04-11 14:16:36
2024/04/01ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2024-04-01 14:30:47
2024/03/26ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงฯ)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2024-03-26 16:28:52
2024/03/15ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่ระบบปิด ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2024-03-15 15:47:01
2023/12/20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2023-12-20 13:23:38
2023/12/18ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานอาคารอเนกประสงค์และรั้วโรงเรียนสาธิตฯ 1 รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2023-12-18 16:09:46
2023/11/21ประกาศเผยแพ่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2023-11-21 14:25:15
2023/11/09ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2023-11-09 16:16:08
2023/11/09ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Google for Education Plus)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2023-11-09 16:13:17
2023/11/07ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าแบบทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ จำนวน 7,500 ชุดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2023-11-07 09:27:21
2023/10/12ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2023-10-12 10:49:00
2023/10/11เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์รถยนโดยสาร ขนาด 11 ที่นั่ง จำนวน 2 คันประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2023-10-11 15:54:45
2023/10/02ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2023-10-02 15:38:00
2023/09/15ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2023-09-15 14:35:02
2023/08/28ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2023-08-28 08:35:00
2023/08/22ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดซื้อครุภัณฑ์ฝึกการวิเคราะห์สถานการณ์แบบบูรณาการ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2023-08-22 14:20:07
2023/08/09ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เครื่องลดความชื้นฯ)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2023-08-09 16:25:41
2023/08/04ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2023-08-04 16:52:26
2023/07/27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดซื้อชุดปฏิบัติการจำลองการผลิตในอุตสาหกรรมและจัดเก็บคลังสินค้าแบบอัตโนมัติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2023-07-27 17:06:03
2023/07/05ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2023-07-05 16:19:54
2023/06/21ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2023-06-21 15:14:01
2023/06/15ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2023-06-15 17:16:32
2023/06/09ประกาศเผยแพ่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2023-06-09 15:19:35
2023/05/30ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2023-05-30 15:32:20
2023/05/25ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครุภัณฑ์พัฒนาและยกระดับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2023-05-25 08:58:37
2023/05/15ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2023-05-15 15:58:33
2023/05/10เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุเสมือนจริง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2023-05-10 16:27:51
2023/05/10ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เช่าซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (Microsoft) เพื่อการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีฯ 300 ลิขสิทธิ์)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2023-05-10 16:22:26
2023/05/10ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครุภัณฑ์ปฏิบัติการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจำลองฯ 1 ชุด)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2023-05-10 16:20:19
2023/04/19ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จำนวน 3 รายการ)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2023-04-19 17:20:15
2023/04/18ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ฝึกการวิเคราะห์สถานการณ์แบบบูรณาการ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ชุดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2023-04-18 15:07:26
2023/03/22ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จำนวน 1 รายการ)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2023-03-22 16:50:04
2023/03/17ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2023-03-17 15:00:39
2023/02/28ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จำนวน 1 รายการ)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2023-02-28 14:20:17
2023/01/25ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการ)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2023-01-25 13:30:10
2023/01/13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จำนวน 4 รายการ)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2023-01-13 13:35:04
2023/01/04ประกาศเผยแพ่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ซื้อครุภัณฑ์การฝึกปฏิบัติการเรียนรู้การช่วยชีวิต การดูแลภาวะฉุกเฉิน และสาธารณภัยคุกคามของชีวิต ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2023-01-04 08:34:00
2022/12/23ประกาศเผยแพร่แผนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ซื้อครุภัณฑ์การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มโดยการกลั่นบริสุทธิ์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2022-12-23 09:13:39
2022/12/20ประกาศเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เช่าโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ จำนวน 3,200 ชุด)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2022-12-20 11:33:01
2022/12/14ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จัดซื้อชุดปฏิบัติการชุดจำลองการผลิตในอุตสาหกรรมและจัดเก็บสินค้าแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2022-12-14 09:19:56
2022/12/07ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จำนวน 2 รายการ)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2022-12-07 17:28:26
2022/12/07ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างชุดปฏิบัติการจำลองการผลิตอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและเทคนิคการเรียนรู้การควบคุมทางไกลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2022-12-07 17:15:57
2022/12/06ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างชุดปฏิบัติการจำลองการผลิตในอุตสาหกรรมและจัดเก็บคลังสินค้าแบบอัตโนมัติ 1 ชุดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2022-12-06 14:13:43
2022/11/24ประกาศแผน จ้างออกแบบงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหารแปรรูป ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2022-11-24 15:03:04
2022/11/24ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จำนวน 3 รายการ)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2022-11-24 10:40:21
2022/11/07ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างออกแบบงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหารแปรรูป ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2022-11-07 15:52:39
2022/11/07ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จำนวน 3 รายการ)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2022-11-07 15:27:01
2022/11/07ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จำนวน 3 รายการ)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2022-11-07 14:57:47
2022/11/07ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จำนวน 6 รายการ)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2022-11-07 12:52:20
2022/11/07ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จำนวน 4 รายการ)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2022-11-07 12:46:29
2022/11/07ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับปรุงห้องสตูดิโอฯ)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2022-11-07 12:41:26
2022/11/04ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เช่าแบบทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2022-11-04 13:30:30
2022/10/28ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2022-10-28 17:21:07
2022/10/27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จำนวน 3 รายการ)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2022-10-27 15:41:45
2022/10/25ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( จำนวน 7 รายการ)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2022-10-25 09:45:47
2022/10/25ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จำนวน 5 รายการ)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2022-10-25 09:43:30
2022/08/19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เก้าอี้ จำนวน 2,000 ตัว)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2022-08-19 15:56:01
2022/08/16ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จ้างก่อสร้างศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2022-08-16 16:46:23
2022/06/24ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ประกาศยกเลิกประกวดราคา, แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2022-06-24 10:55:00
2022/06/20ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โรงเรือนอัจฉริยะเพื่อผลิตพืชอินทรีย์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2022-06-20 16:28:00
2022/06/14ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ซื้อครุภัณฑ์เตาแก๊สแบบตั้งพื้นพร้อมเตาอบ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 14 เตา)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2022-06-14 15:16:11
2022/06/13ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2022-06-13 15:37:03
2022/06/07ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เช่าลิขสิทธิ์ USER ข้อสอบ จำนวน 1,800 ชุด)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2022-06-07 13:38:53
2022/06/07ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำนวน 2 รายการ)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2022-06-07 10:58:22
2022/06/01ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2022-06-01 15:02:00
2022/05/26ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หุ่นจำลองฝึกตรวจครรภ์ก่อนคลอดฯ)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2022-05-26 15:35:31
2022/05/19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ซื้อครุภัณฑ์เตาแก๊สแบบตั้งพื้นพร้อมเตาอบ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 14 หัว)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2022-05-19 16:34:40
2022/05/18ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2022-05-18 13:54:00
2022/05/18ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายการครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 17 รายการ)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2022-05-18 10:22:22
2022/05/17ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2022-05-17 16:54:47
2022/05/17ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2022-05-17 16:51:15
2022/04/27ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2022-04-27 15:23:00
2022/03/24ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2022-03-24 17:13:00
2022/02/21ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2022-02-21 11:05:00
2022/02/14ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2022-02-14 09:07:00
2022/02/11ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2022-02-11 11:31:03
2022/02/07ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2022-02-07 11:48:00
2022/01/27ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครุภรฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2022-01-27 14:27:50
2022/01/25ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2022-01-25 11:08:09
2022/01/20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ซื้อชุดจำลองกายวิภาคชิ้นส่วนร่างอาจารย์ใหญ่แบบ 3 มิติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2022-01-20 16:11:49
2022/01/18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 8 รายการ)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2022-01-18 09:25:50
2021/12/28ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครุภรฑ์การศึกษา จำนวน 17 รายการ)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2021-12-28 10:29:53
2021/12/20ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2021-12-20 13:40:00
2021/12/20ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2021-12-20 13:38:03
2021/12/09ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการ)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2021-12-09 15:42:55
2021/11/23ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2021-11-23 11:10:00
2021/11/10ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2021-11-10 11:06:00
2021/11/09ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำนวน 7 รายการ)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2021-11-09 14:35:25
2021/11/09ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำนวน 2 รายการ)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2021-11-09 09:10:59
2021/11/08ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จ้างพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 1 ระบบ)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2021-11-08 16:34:01
2021/10/28ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2021-10-28 16:16:59
2021/10/27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครุภรฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2021-10-27 14:45:31
2021/10/26ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2021-10-26 15:40:00
2021/10/26ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2021-10-26 15:32:00
2021/10/18ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จำนวน 9 รายการ)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2021-10-18 13:04:04
2021/09/23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระบบสำรองไฟฟ้าฯ)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2021-09-23 14:08:35
2021/09/13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งานจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2021-09-13 11:22:02
2021/07/29ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ชุดตรวจหาแอนติเจนต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 Antigen) จำนวน10,000 ชุดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2021-07-29 10:15:10
2021/07/12ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ปรับปรุงห้องปฏิบัติการแบบมีชีวิต จำนวน 1 รายการ)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2021-07-12 12:02:19
2021/07/12ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2021-07-12 10:22:57
2021/07/05ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ปรับปรุงศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม จำนวน 1 ห้อง)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2021-07-05 11:04:01
2021/07/05ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2021-07-05 11:01:52
2021/07/05ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2021-07-05 10:59:49
2021/06/16ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2021-06-16 15:07:15
2021/06/16ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จ้างพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 1 ระบบ)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2021-06-16 15:04:37
2020/12/23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สรีรวิทยาฯ)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2020-12-23 03:06:40
2020/12/08ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ้างพัฒนาระบบคำของบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการ)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2020-12-08 04:36:03
2020/11/17ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ้างปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2020-11-17 02:04:48
2020/11/16ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานจ้างพัฒนาระบบสหกิจศึกษา จำนวน 1 ระบบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2020-11-16 08:35:58
2020/11/11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างรื้อถอนอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลังเก่าและอาคารคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 รายการ)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2020-11-11 02:42:37
2020/11/10ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2020-11-10 09:04:36
2020/10/30ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จ้างวิเคราะห์โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2020-10-30 09:05:24
2020/09/30ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เครื่องคอมพิวเตอร์ 45 เครื่อง)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2020-09-30 09:00:36
2020/09/22ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จำนวน 3 รายการ)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2020-09-22 02:08:21
2020/09/21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่ทำการจำนวนไม่น้อยกว่า 13 ราย)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2020-09-21 09:09:42
2020/09/18ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพิ่มเติม จำนวน 1 รายการ)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2020-09-18 08:58:38
2020/09/16ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ซื้อครุภัณฑ์ประบอากาศพร้อมติดตั้งประจำห้องเรียน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 20 เครื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2020-09-16 09:21:39
2020/09/14ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำนวน 5 รายการ)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2020-09-14 02:34:45
2020/09/11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2020-09-11 11:18:12
2020/09/11ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2020-09-11 11:17:20
2020/09/09ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2020-09-09 07:31:05
2020/09/09ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2020-09-09 03:26:31
2020/09/08ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2020-09-08 10:22:38
2020/09/08ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2020-09-08 10:18:18
2020/09/08ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2020-09-08 09:28:00
2020/09/08ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2020-09-08 07:20:44
2020/09/02ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2020-09-02 11:02:27
2020/09/02ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2020-09-02 10:59:36
2020/08/31ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2020-08-31 02:12:53
2020/07/10ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เครื่องสแกนใบหน้าพร้อมตรวจวัดอุณหภูมิ เพื่อคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และเชื้อของโรคระบาดอื่น ๆ จำนวน 20 ชุดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2020-07-10 02:37:24
2020/07/09ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2020-07-09 05:56:38
2020/07/09ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (พัฒนาระบบจัดการประเมินคุณภาพบัณฑิต)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2020-07-09 04:11:00
2020/06/22ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2020-06-22 02:57:00
2020/06/12ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2020-06-12 06:14:01
2020/06/08ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อุปกรณ์กระจายสัญญาณภายในอาคารคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 ระบบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2020-06-08 02:29:24
2020/06/08ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครุภัณฑ์การเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ จำนวน 1 รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2020-06-08 02:25:26
2020/05/21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2020-05-21 05:55:15
2020/05/20ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2020-05-20 04:13:00
2020/03/04ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2020-03-04 03:51:45
2020/02/20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2020-02-20 09:54:46