ผศ.ดร.อนุมาน จันทวงศ์

  • คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

Contact Info:

  • anuman.cha@sru.ac.th
  • 077-913371
  • http://msc.sru.ac.th/
  • คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 ถ. สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100