ผศ.ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว

  • คณบดีคณะครุศาสตร์

Contact Info:

  • jirasak@sru.ac.th
  • 077-913362
  • http://edu.sru.ac.th/
  • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 ถ. สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100