ดร.นรา พงษ์พานิช

  • ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

Contact Info:

  • nara.pho@sru.ac.th
  • 077-913342
  • http://research.sru.ac.th/
  • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ที่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100