ผศ. ว่าที่ ร.ต. ดร.ณฐภัทร ถิรารางค์กูล

  • รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Contact Info:

  • natapat.tir@sru.ac.th
  • 077-913359
  • http://regis.sru.ac.th/
  • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 ถ. สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100