ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล

  • คณบดีคณะนิติศาสตร์์

Contact Info:

  • phet.khw@sru.ac.th
  • 077-913380
  • https://law.sru.ac.th/
  • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 ถ. สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100